Select your language

Margaret McCabe

Teachtaireacht ónar bPríomhfheidhmeannach, Margaret McCabe

“Táimid tiomanta d’iarrthóirí den chéad scoth a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu a sholáthar do réimse leathan Bord Stáit, m.sh. Boird tráchtála agus Boird neamhtráchtála, boird reachtúla, dheonacha agus comhlachtaí poiblí eile. Déanaimid é seo trí bhuíon daoine nua ina bhfuil éagsúlacht le brath a mhealladh agus leas á bhaint againn as ár stádas ar leith mar earcaitheoir san earnáil phoiblí.”

Fáilte chuig suíomh nua na mBord Stáit, ár bpointe rochtana maidir le heolas faoi Bhoird Stáit, faoin bpróiseas, faoi cheapacháin a rinneadh le déanaí agus, níos tábhachtaí ná aon rud eile, faoin gcaoi ar féidir clárú agus cur isteach ar phost ar Bhord Stáit.

Tá cuntas teiste dearfach ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, maidir le hoibriú faoi na Treoirlínte, agus oibríonn an próiseas go héifeachtach. Chomhlíon an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí dualgas an Rialtais maidir lena chinntiú go bhfuil rochtain oscailte ar fáil ar cheapacháin ar Bhoird Stáit, maidir lena chinntiú go dtagann méadú ar líon na ndaoine atá cláraithe ar Bhoird Stáit de réir a chéile agus go léirítear leibhéal seasmhach agus sásúil spéise i bhfeachtais aonair. Ina theannta sin, d’éirigh leis an tSCP buíon daoine ina bhfuil éagsúlacht le brath agus a bhfuil taithí chuí acu atá sásta cur leis an bpróiseas measúnaithe mar bhaill de Phainéil Mheasúnaithe a fhorbairt. Tugann aiseolas neamhfhoirmiúil ó Ranna agus ó Chathaoirligh ar Bhoird Stáit go bhfuil ag éirí go maith leis an bpróiseas atá i bhfeidhm chun daoine cumasacha a mholadh d’Airí do cheapacháin i bhfolúntais ar Bhoird Stáit.

Léiríonn anailís a rinneadh ar roinnt feachtas a reáchtáladh le déanaí (50) gur bhain 63% de na hainmneacha a moladh d’Airí in 2021 le hiarrthóirí ón earnáil phríobháideach, agus gur bhain 37% le hiarrthóirí ón earnáil phoiblí, lena n-áirítear eagraíochtaí neamhbhrabúis / carthanachta.

De réir bheartas an Rialtais maidir le cothromaíocht inscne ar Bhoird Stáit (40% de gach inscne, ar a laghad), déanann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí monatóireacht leanúnach ar agus tuairiscíonn sí ar an gcothromaíocht inscne le linn an phróisis cheapacháin.

Tháinig méadú ar líon na n-iarratas ó iarrthóirí ar mná iad bliain i ndiaidh bliana agus tagann thart ar 35% d’iarratais ó mhná anois. Mhéadaigh líon na mban a ceapadh go mór go dtí 57% in 2021.

Chun daoine a chur ar an eolas agus chun suim a mhúscailt iontu thug an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí faoi chlár leathan poiblíochta le páirtithe leasmhara seachtracha agus mheall sí buíon leathan d’iarrthóirí oiriúnacha le blianta beaga anuas.

Ina theannta sin, bhain an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí leas as seirbhísí Cuardaigh Fheidhmeannaigh chun iarrthóirí ionchasacha a aithint agus a mhealladh. Tá an Cuardach Feidhmeannach an-úsáideach nuair atá ball a bhfuil scileanna/taithí speisialtachta acu nó Cathaoirleach do chomhlacht Stáit mór le rá á lorg. D’éirigh lenár seirbhísí cuardaigh fheidhmeannaigh iarrthóirí den chéad scoth a mhealladh chun páirt a ghlacadh sa phróiseas nach raibh baint acu roimhe sin le próiseas ceapacháin na mBord Stáit.