Select your language

Comhairle ó Kate T Lawler, Potential Achieved, a scríobh ‘Your Experience & Expertise Matter - A Guide to Your Competency Based Interview’ [‘Tá Tábhacht ag Baint le do Thaithí agus do Shaineolas - Treoir maidir le d’Agallamh atá Bunaithe ar Inniúlachtaí’]. Scríobhadh an blag seo ar dtús do bhaill de IoD Éireann amháin.

Cosúil le cuardach a dhéanamh ar aon ról nó ar aon phost eile, cabhróidh sé go mór leat ceapachán a bhaint amach ar Bhord Stáit má dhéanann tú taighde, má fhaigheann tú tuiscint ar na réimsí atá á lorg, agus má thuigeann tú do réimse spéise agus saineolais féin.

Is freagracht agus pribhléid é a bheith mar stiúrthóir ar chomhlacht stáit. Bíodh tuiscint agat ar an méid atá á dhéanamh agat. Cosnaíonn tú ionracas na heagraíochta, bíonn tú freagrach as an mbuiséad, déanann tú ionadaíocht ar son an tsaoránaigh, glacann tú le heolas rúnda, a bhíonn tionchar aige ar earnálacha ar leith den tsochaí agus, i ndeireadh na dála, ar gach ball den tsochaí.

Déan Taighde

Ón taithí atá faighte agam mar Chathaoirleach ar roinnt painéal roghnaithe, feictear dom nach ndéanann roinnt iarrthóirí agus iarratasóirí ar róil ag an leibhéal seo a gcuid taighde. Ná fan go dtí go dtagann ról ar leith a bhfuil suim agat ann chun tosaigh. Más mian leat an obair seo a dhéanamh, déan ullmhúchán. Uaireanta, ní léiríonn an litir chumhdaigh (agus an CV a théann léi) go soiléir an chaoi a gcomhlíonann do chúlra agus do thaithí na riachtanais d’fholunta(i)s ar Bhord mar atá leagtha amach. Ina theannta sin, tabhair freagra iomlán ar aon cheist sa bhreis a chuirtear os do chomhair mar chuid den phróiseas iarratais ar líne. Tá gach rud tábhachtach. Cuirtear gach rud san áireamh.

Tá neart eolais ar fáil ar Stateboards.ie Ar an suíomh seo, gheobhaidh tú liosta de gach Roinn Rialtais agus, laistigh de gach Roinn, gheobhaidh tú liosta de na boird atá freagrach don Roinn agus don Aire sin. Mar shampla, nuair a chliceálann tú ar an Roinn Talmhaíochta, gheobhaidh tú 12 bhord ainmnithe. Tugtar eolas soiléir faoi gach ceann acu. Ní gá duit ach cliceáil orthu.

Bunús Dlí: An tAcht faoinar bunaíodh an eagraíocht seo agus a thugann raison d’être agus freagrachtaí di. Tugtar eolas chomh maith faoin líon is mó folúntas atá ar an mbord. Tugtar eolas faoin gcothromaíocht inscne (uimhreacha agus céatadáin) agus aon nótaí faoin mbord. Is féidir go mbeadh na nithe seo a leanas i gceist: tréimhse oifige, folúntais atá ar fáil faoi láthair srl. Tá eolas faoi gach Acht ar fáil i Leabhar Reachtaíochta na hÉireann agus, mar sin, más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin mbunús ar a bunaíodh an eagraíocht, is foinse tagartha iontach é seo.

De réir an Leabhráin Eolais a chuireann Stateboards.ie ar fáil do gach ról, “Ceaptar Baill de Bhoird Stáit chun feidhmiú ar son an tsaoránaigh agus chun súil a choinneáil ar reáchtáil ghnóthaí na gcomhlachtaí stáit. Ní mór do chomhlachtaí stáit freastal ar leas an íocóra cánach, luach ar airgead a bhaint amach ina gcuid oibre (lena n-áirítear riosca a bhainistiú i gceart), agus feidhmiú go trédhearcach mar chomhlachtaí poiblí. Tá Baill de Bhoird Stáit agus an fhoireann bhainistiochta chuí freagrach as an eagraíocht a bhainistiú i gceart.

Tugann an Cód Cleachtais um Bhoird Stáit a Rialú 2016 (an Cód) (1) creat chun dea-chleachtas i rialachas corparáideach a chur i bhfeidhm i gcomhlachtaí tráchtála agus neamh-thráchtála Stáit. Chun cur go héifeachtach le Bord Stáit, moltar do bhaill na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • in ann maoirseacht a dhéanamh ar an eagraíocht trí scrúdú neamhspleách agus neamhchlaonta.
 • a bheith dian nuair is gá agus, ag an am céanna, tacaíocht a thabhairt maidir le straitéis agus spriocanna a bhaint amach.
 • a bheith in ann comhairle mhaith a thabhairt atá bunaithe ar bhreithiúnas stuama agus ar thaithí.
 • a bheith toilteanach am a chaitheamh ag an obair de réir a róil.

Ceisteanna Tábhachtacha ar chóir duit a chur ort féin

Molaimse duit tosú anseo.

 • Cad iad na réimsí spéise atá agat?
 • Cén taithí atá agat?
 • Cén saineolas atá agat?
 • Féach ar na Ranna a bhfuil suim agat iontu agus féach ansin ar na boird éagsúla atá freagrach do na Ranna sin. Déan taighde ar an mbunús dlí. An gcreideann tú sa bhord seo agus sna haidhmeanna atá aige?
 • An féidir leat glacadh leis an bhfreagracht airgeadais a bhíonn ar bhall den bhord seo? Cad é cúlra an bhoird? Cad iad pleananna an bhoird?
 • Ar mhaith leat a bheith páirteach ar an mbord seo amach anseo?
 • An féidir leat aidhmeanna agus spriocanna an bhoird a chomhlíonadh don todhchaí?
 • Tá cinneadh eile le déanamh agat chomh maith. Íocann roinnt Bord Stáit a stiúrthóirí agus ní íocann roinnt Bord Stáit eile iad. An bhfuil ról ar íocaíocht nó gan íocaíocht ag teastáil uait?
 • Cén cineál boird a bhfuil suim agat ann?

Agus an cinneadh sin déanta agat, féach ar líon na bhfolúntas ar an mbord agus faigh amach cathain a athrófar sitúrthóirí.

Molaimse duit díriú ar roinnt bord, féachaint ar na hionadaithe agus fáil amach cé hiad na hionadaithe a rachaidh ar scor go luath. An gcomhlíonann tú na riachtanais?

Uaireanta, ní thuigeann iarrthóirí ar phoist ar bhoird na riachtanais. Cuireann siad iarratas agus CV isteach nach mbaineann go díreach leis an ról. Cruthaíonn an teicníc sin ar a dtugtar ‘Gearradh agus Greamú’ trioblóid d’iarrthóirí. Ní chreidfeá cé chomh minic is a léigh mé CV (nó litir chumhdaigh) agus go raibh orm dul ar ais agus an ról a rabhamar ag iarraidh a líonadh a dheimhniú.

Anois, tá cinneadh déanta agat agus tá an ról fógartha. Beidh tuiscint agat ar an ról mar gheall gur chláraigh tú chun fógraí a fháil faoi fholúntais bhoird ó www.stateboards.ie.

Is dea-smaoineamh é sin. Beidh tú ar an eolas faoi gach folúntas atá ag teacht chun tosaigh. Nuair a fhaigheann tú fógra, féach air. Seans nach mbeadh an ról atá á lorg agat i gceist, ach seans go mbeadh sé cosúil leis.

Ceisteanna a chuir daoine orm le déanaí:

 • An bhfuil m’aois tábhachtach? Níl.
 • An bhfuil m’inscne tábhachtach? Seans go bhfuil.
 • An bhfuil mo cháilíochtaí tábhachtach? Tá, de ghnáth.

Uaireanta, bíonn ball neamhspleách á lorg – déanann siad ionadaíocht ar son an tsaoránaigh agus tá sé riachtanach nach bhfuil taithí acu sa disciplín. Bíonn sé sin le feiceáil go minic in Eagraíochtaí Reachtúla inar féidir go mbeadh coimhlint leasa.

Anois, d’Iarratas

Cuirfidh StateBoards.ie Leabhrán Eolais ar fáil. Má tá tuilleadh eolais uait, téigh i dteagmháil leo. Bíonn siad sásta ceisteanna a fhreagairt go rúnda.

Tabhair an t-am agus an dáta dúnta faoi deara.

Ní féidir liom an iomarca béime a leagan ar an bpointe seo a leanas – léigh an Leabhrán Eolais ó thús deireadh. Ná ghlac leis go dtuigeann tú gach rud, fiú má tá do chuid taighde déanta agat.

Gheobhaidh tú an t-eolas seo a leanas:

 • An ról - ionad, líon na bhfolúntas, tuarastal, riachtanais ama.
 • An bord - cúlra, feidhmeanna an bhoird, spriocanna agus feidhmeanna.
 • An t-iarrthóir - catagóirí ar leith, na riachtanais d’iarrthóirí
 • An próiseas measúnaithe

D’Iarratas a Chur Isteach

Sula gcuireann tú d’iarratas isteach, féach ar an gceistneoir féinmheasúnaithe a chuirtear ar fáil sa Leabhrán Eolais. Tá an ceistneoir ann chun cuidiú leat a chinntiú ar chóir duit léiriú spéise a chur isteach - níl sé riachtanach an ceistneoir a chur isteach mar chuid den phróiseas iarratais.

Bí ionraic. Bíodh tuiscint agat ar do bhuanna. Tabhair sonraí. Níl ráitis ghinearálta éifeachtach, ní fhaigheann tú aon mharcanna dóibh. Léirigh go bhfuil tú oiriúnach don ról. Ná bíodh réchúiseach.

Ar aghaidh leat: An Measúnú

Cuirfidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP) Painéal Measúnaithe neamhspleách (an “Painéal”) le chéile chun na hiarratais a mheas, chun athbhreithniú agus plé a dhéanamh ar na léirithe spéise a fhaightear, ag baint úsáid as na critéir cheapacháin ar leith don ról, iarrthóirí ionchasacha a mheas nuair a chomhlíonann siad na critéir cheapacháin a shonraítear trí chuid de na céimeanna (nó iad uilig) seo a leanas a leanúint:

 • Iarratais scríofa a mheas
 • Cruinniú/ glaoch comhdhála
 • Moltóirí a sheiceáil
 • Aon mhodh roghnaithe nó deimhnithe eile a cheaptar atá oiriúnach (lena n-áirítear go lorgóidh an tSCP deimhniú reachtúil ó iarrthóirí ar ghearrliosta maidir le fírinne na gcáilíochtaí agus na taithí a luaitear ina n-iarratais).

Gearrliosta a dhéanamh d’iarrthóirí oiriúnacha agus é a chur ar aghaidh chuig an Aire lena mheas. Chun teacht ar níos mó eolais, téigh go suíomh gréasáin Public Jobs. Tá roinnt nasc úsáideach ar fáil thíos

Teistiméireachtaí