Select your language

Fógraíonn an tAire Ryan gur ceapadh Cathaoirleach nua ar Bhord Bhonneagar Iompair Éireann

Ón Roinn Iompair

Foilsíodh an t-alt seo ar an 23 Samhain 2021

Rinneadh an t-alt a uasdátú ar an 23 Samhain 2021

D’fhógair an tAire Iompair, an Teachta Dála Eamon Ryan, inniu go bhfuil sé i gceist aige an tUas. Gareth Llewellyn a cheapadh mar Chathaoirleach ar Bhord Bhonneagar Iompair Éireann (BIÉ). Táthar ag súil leis go dtosóidh an tUas. Llewellyn sa cheapachán cúig bliana go foirmiúil tar éis dó teacht os comhair an Chomhchoiste Iompair agus Cumarsáide de chuid an Oireachtais.

Chuir an tAire Ryan béim ar an taithí fhairsing agus ar an eolas leathan a thabharfaidh an tUas. Llewellyn chuig an ról tábhachtach seo. “Táim an-sásta go mbeidh Gareth Llewellyn ina Chathaoirleach nua ar BIÉ. Tá taithí fhairsing ag Gareth ar róil a bhaineann le hinfreastruchtúr, lena n-áirítear ceannaireacht maidir le hinbhuanaitheacht, sábháilteacht agus caighdeáin, agus táim cinnte de go mbeidh sé oiriúnach mar Chathaoirleach ar BIÉ. Guím gach rath air agus é ag dul i ngleic leis an dúshlán a bhaineann le cathaoirleacht a dhéanamh ar an ngníomhaireacht.”

Gabh an tAire buíochas chomh maith leis an gCathaoirleach atá ag dul as oifig, an tUas. Cormac O’Rourke, as an gcaoi ar chuir sé leis an eagraíocht ó 2013 ar aghaidh, mar Chathaoirleach ar an Údarás Náisiúnta Bóithre ar dtús agus ansin mar Chathaoirleach ar BIÉ nuair a comhnascadh é leis an nGníomhaireacht um Fháil Iarnród in 2015.

Notaí chuig an Eagarthóir

Tá taithí fhairsing ag an Uas. Gareth Llewellyn ar thionscail a bhaineann leis an innealtóireacht. Bhí róil ardbhainistíochta aige roimhe seo mar Phríomhfheidhmeannach i nGníomhaireacht an Tiománaí agus na gCaighdeán agus mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin sa Ghréasán Iarnróid. Tá taithí aige i réimse na hinbhuanaitheachta agus tá sé ina Chomhalta faoi láthair san Institiúid um Cheannaireacht Inbhuanaitheachta, Cambridge.