Próiseas


Déanann State Boards ceapacháin ar Bhoird i 207 gníomhaireacht stáit a bhainistiú. San áireamh, tá Gníomhaireachtaí Tráchtála, Neamhthráchtála, Gníomhaireachtaí Maoirseachta, Údaráis Rialála agus réimse de chomhlachtaí poiblí eile.Is é State Boards an próiseas trína roghnaímid agus molaimid Cathaoirligh agus Baill (Stiúrthóirí Neamhfheidhmeannacha) do cheapacháin ar bhoird na nGníomhaireachtaí Stáit. Is é Stateboards.ie an tairseach trína ndéantar gach folúntas a fhógairt, trína gcuirtear eolas ar fáil faoin bpróiseas ceapacháin agus ar a bhfoilsítear tuairiscí ráithiúla ar gach ceapachán.

Roghnaíonn agus molann State Boards léirithe spéise do cheapacháin mar Bhaill / Stiúrthóirí Neamhfheidhmeannacha ar bhoird na nGníomhaireachtaí Stáit. Is é ár suíomh gréasáin, www.stateboards.ie, an tairseach trína ndéanaimid ceapacháin a fhógairt, trína gcuirimid eolas faoi cheapacháin ar fáil agus trína bhfoilsímid tuairiscí ráithiúla ar cheapacháin.

Cuirimid próiseas oscailte agus trédhearcach ar fáil chun iarrthóirí cáilithe a aithint do bhoird i nGníomhaireachtaí Stáit. Feidhmíonn próiseas na mBord Stáit de réir na dTreoirlínte maidir le Ceapacháin ar Bhoird Stáit 2014 (Treoirlínte maidir le Ceapacháin ar Bhoird Stáit)

Feidhmíonn próiseas na mBord Stáit de réir na dTreoirlínte maidir le Ceapacháin ar Bhoird Stáit 2014

Chun teacht ar an Aguisín ar na Treoirlínte maidir le Ceapacháin ar Bhoird Stáit - Comhlachtaí NewER


An Ról a bhíonn ag Ball de Bhord


Ceaptar Baill de Bhoird Stáit chun gníomhú ar son an tsaoránaigh chun súil a choinneáil ar reáchtáil ghnóthaí na gcomhlachtaí Stáit. Ní mór do chomhlachtaí stáit freastal ar leas an íocóra cánach, luach ar airgead a bhaint amach ina gcuid oibre (lena n-áirítear riosca a bhainistiú i gceart), agus feidhmiú go trédhearcach mar chomhlachtaí poiblí. Tá Baill de Bhoird Stáit agus an fhoireann bhainistiochta chuí freagrach as an eagraíocht a bhainistiú i gceart.

Ba chóir do bhaill de bhoird gníomhú agus an t-eolas ar fad acu, go hionraic, le díograis agus go cúramach, agus ar son leas an fhorais Stáit, de réir na spriocanna atá leagtha amach ag an Rialtas.

Tugann an Cód Cleachtais um Chomhlachtaí Stáit a Rialú 2016 creat chun dea-chleachtas i rialachas corparáideach a chur i bhfeidhm i gcomhlachtaí tráchtála agus neamhthráchtála Stáit.

Chun cur go héifeachtach le Bord Stáit moltar go mbeadh na nithe seo a leanas ag baill:

  • in ann maoirseacht a dhéanamh ar an eagraíocht trí scrúdú neamhspleách agus neamhchlaonta;
  • a bheith dian nuair is gá agus, ag an am céanna, tacaíocht a thabhairt maidir le straitéis agus spriocanna a bhaint amach;
  • a bheith in ann comhairle mhaith a thabhairt atá bunaithe ar bhreithiúnas stuama agus ar thaithí; agus
  • a bheith toilteanach am a chaitheamh ag an obair de réir a róil.

Inniúlachtaí do Bhallraíocht ar Bhord StáitTá roinnt inniúlachtaí a bheadh oiriúnach do phost ar Bhord Stáit agus tá siad le feiceáil thíos. É sin ráite, áfach, is féidir go mbeadh inniúlachtaí eile ag teastáil ó eagraíochtaí éagsúla agus d’fholúntais éagsúla, agus déanfar iad seo a leagan amach sna cáipéisí a bhaineann le gach deis. Is iad seo a leanas cuid de na hinniúlachtaí coitianta:Cáilitheacht


Cuirtear fáilte roimh dhaoine a chreideann go bhfuil na scileanna agus an taithí chuí acu le bheith ar Bhoird Stáit, ach amháin má tá siad dícháilithe de réir an dlí.

Tá cuid de na forálacha sin leagtha amach in Acht na gCuideachtaí, 2014 agus san Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachta, 2001.

Ní féidir le féimheach neamhscaoilte a bheith ina oifigeach de chomhlacht. De réir mar a shonraítear in Alt 132 (1), má fheidhmíonn duine atá ina fhéidhmheach neamhscaoilte (a) mar stiúrthóir nó mar rúnaí de chomhlacht nó (b) má ghlacann siad páirt go díreach nó go hindíreach nó má tá baint acu le comhlacht a chur chun cinn, a bhunú nó a bhainistiú, tá an duine sin ciontach i gcion de chatagóir 2 (ach amháin má dhéanann siad é sin le cead na cúirte). Is ionann “féimheach neamhscaoilte” agus duine a aithníonn cúirt i ndlínse inniúil, sa Stát nó in áit eile, mar dhuine féimhithe, agus nach bhfuil deimhniú urscaoilte nó deimhniú ar aon chéim leis sin faighte acu sa dlínse ábhartha.


An chaoi a n-oibríonn an próiseas roghnaithe


Cliceáil ar fholúntais atá ar fáil

Roghnaigh an ceann cuí agus cliceáil ar ‘cuir iarratas isteach’.

Logáil isteach agus cláraigh do shonraí ar publicjobs.ie

Comhlíon an fhoirm iarratais

Chun d’iarratas a chomhlíonadh, uaslódáil litir chumhdaigh agus CV agus cuir isteach iad.


An chaoi a n-oibríonn an próiseas ceapacháinIarrann Roinn ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí tús a chur le feachtas earcaíochta nua

Fógraítear comórtas ar Stateboards.ie

Cuireann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí painéal measúnaithe le chéile

Is féidir go gcuirfí cruinnithe ar siúl le hiarrthóirí

Cuirtear gearrliosta ar aghaidh chuig an Roinn

Déanann Aire an ceapachán, agus déantar teagmháil le gach iarrthóirí

Coimeádtar ainmneacha na ndaoine ar an ngearrliosta ar taifead ar feadh bliana.