Tá teacht ar an suíomh gréasáin seo faoi réir ag na téarmaí agus na coinníollacha thíos. Tá na téarmaí agus na coinníollacha seo tábhachtach agus tá siad ann chun tú agus Oifig na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS) a chosaint. Tóg roinnt ama chun iad a léamh go cúramach. Má théann tú níos faide, glacfar leis go nglacann tú leo.

  1. Tá an suíomh seo bunaithe in Éirinn de réir dlí Phoblacht na hÉireann agus beidh siad faoi rialú ag dlíthe na tíre sin. Nuair a úsáideann tú an suíomh, glacann tú leis go n-úsáideann tú an suíomh agus aon eolas ar an suíomh de réir dhlíthe na hÉireann agus má tharlaíonn aon chonspóid de bharr tú a bheith ag úsáid an tsuímh nó as aon eolas air a úsáid, glacann tú leis go réiteofar conspóidí dá leithéid i gcúirteanna na hÉireann.
  2. Coinníonn an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS) gach ceart (lena n-áirítear ach níl sé teoranta le cóipchearta, paitinní, rúin trádála agus gach ceart maoin intleachtúil eile) i ngach leagan den suíomh gréasáin seo.
  3. Coinníonn an PAS an ceart athruithe a dhéanamh maidir le heolas, dearadh agus seirbhísí a sholáthraítear ar an suíomh gréasáin gan fógra a thabhairt nó gan dliteanas. Déanfar gach iarracht fógra a thabhairt faoi athruithe roimh ré.
  4. Coinníonn PAS an ceart cur le téarmaí an chaomhaontaithe seo, iad a leasú nó a athrú trí fhógra faoi na hathruithe sin a fhoilsiú ar an suíomh gréasáin seo agus má úsáidtear an tseirbhís a thuilleadh, léireoidh sin go nglactar leis na hathruithe.
  5. Sa chás go n-úsáideann tú agus go gcuireann tú ábhar chuig PAS tríd an suíomh gréasáin seo, níl PAS freagrach as sin a bheith cruinn, fíor nó iomlán nó as aon bhotún sa tslí ina gcuirtear isteach é.
  6. Ní bheidh PAS freagrach as úsáid nó mí-úsáid na feidhme seo.
  7. Tá gach gné de shuíomh gréasáin Publicjobs.ie agus StateBoards.ie i dtaisce ar fhreastalaithe slána. Chun teastas slándála PAS a dheimhniú, cliceáil faoi dhó ar an deilbhín loic buí ar an bharra stádais ar do bhrabhsálaí. Tá seo le fáil ar an choirnéal ag an bhun ar dheis an bhrabhsálaí.
  8. Déanann PAS gach iarracht scrúdú agus tástáil a dhéanamh ar ábhair ag gach staid de tháirgeadh. Moltar i gcónaí d’úsáideoirí clár frith-víris a rith ar gach ábhar a thógtar ón Idirlín. Ní féidir le PAS a bheith freagrach as aon chaillteanas, cur isteach ar nó as dochar a tharlódh le do shonraí ar do ríomhaire a d’fhéadfadh tarlú agus tú ag úsáid ábhair ón suíomh gréasáin seo.
  9. Nóta: pléitear le sonraí pearsanta a thugtar trí fhoirmeacha iarratais, CVnna srl go slán agus faoi rún, go daingean de réir an Achta um Chosaint Sonraí, 1988. Ní féidir eolas dá leithéid a chur chuig cliaint de chuid PAS ach le cead an iarrthóra de réir alt 8(h) den Acht. Ba chóir do dhaoine a úsáideann an suíomh fios a bheith acu gur féidir go gcoinneofaí sonraí a bhailítear le linn na n-iarratas agus na scrúduithe sa chomórtas, ar chúiseanna staidrimh agus gur féidir go n-úsáidfí iad chun comórtais amach anseo a cheapadh.

Tá an t-ábhar a thaispeántar ar an suíomh seo faoi réir ag cóipcheart an Rialtais de réir an Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Nuair atá an t-ábhar seo a eisiúint chuig daoine eile, ní mór an foinse (URL san áireamh) agus stádas cóipchirt a aithint. Níl cead ábhar cóipchirt an Rilatais ar an suíomh seo gur féidir gur le tríú páirtí é, a atáirgeadh. Ní mór cead a fháil, ábhar dá leithéid a ath-tháirgeadh ó na daoine a bhfuil an cóipcheart acu.

Is do threoir amháin a thugtar ábhar na leathanach seo. Tugtar iad chun cabhrú leis an phobal eolas a fháil faoin Rialtas agus faoi Ranna. Cé go ndéantar gach iarracht a chinntiú go bhfuil an t-eolas/ábhar ar an suíomh gréasáin cruinn, ní ghlacann an PAS aon fhreagracht as nó ní thugann sé aon rathaíocht, aon ghealltanas nó bharánta go bhfuil an t-ábhar ar an suíomh gréasáin cruinn, iomlán nó chun dáta agus ní ghlacann sé aon fhreagracht as botúin nó as ábhar a fágadh amach. Cé go ndéantar gach iarracht a chinntiú go bhfuil na suíomhanna ar liosta iontaofa, ní féidir glacadh leis go molaimid na suíomhanna seo.

Nuair a théann tú ar an suíomh seo agus nuair a úsáideann tú é, glacann tú leis na téarmaí agus na coinníollacha seo, mar sin léigh an rannán seo go cúramach. Tá an ceart ag PAS coda de na téarmaí seo a athrú, a leasú, cur leo nó a bhaint amach, am ar bith, agus athruithe a dhéanamh leis na táirgí, rátaí agus pacáistí a bhfuil cur síos orthu ar an suíomh, am ar bith agus gan aon fhógra a thabhairt nó gan dliteanas. Coinnigh súil ar athruithe anois is arís. Má leanann tú ag úsáid nó ag dul ar an suíomh seo tar éis na n-athruithe ar an pholasaí agus/nó ar na coinníollacha seo, ciallóidh sé go nglacann tú leis an hathruithe sin.

Is d’úsáid phearsanta, neamh-thráchtála an suíomh. Ní féidir aon eolas, bogearraí, táirgí nó seirbhís a fhaightear ar nó a fhaightear ón suíomh (i mbailiúchán, “Publicjobs.ie Information), a athrú, a scaipeadh, a chraoladh, a thaispeáint, a chur i ngníomh, a atáirgeadh, a fhoilsiú, a cheadúnú, obair dhíorthach a chruthú ó, a aistriú, nó a dhíol, má thógann tú agus má ath-chraolann tú Publicjobs.ie Information ar chúiseanna neamh-thráchtála i d’eagraíocht. Seachas i gcás údarás teoranta mar leanas, ní thugtar nó ní bhronntar aon cheadúnas, nó aon cheart ar chóipcheart de chuid Publicjobs.ie nó d-aon pháirtí eile ort. Soláthraítear an suíomh “ mar atá sé”, gan aon bharánta de chineál ar bith, a luaitear nó a thugtar le tuiscint, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta le barántaí de theideal a thugtar le tuiscint a bheith indíolta, a bheith fóirsteanach do chuspóir ar leith, nó neamh-shárú, seachas na barántaí sin a chuirtear i bhfeidhm agus nach féidir a fhágáil as an áireamh, cosc nó leasú faoi na dlíthe a bhaineann leis an chonradh seo. ÚSÁIDEANN TÚ AN SUÍOMH SEO AR DO PHRIACAL FÉIN. Ní bheidh Publicjobs.ie nó A GHNÍOMHAIRÍ, IONADAITHE nó A CHEADÚNÓIRÍ faoi dhliteanas as aon CHAILLTEANAS NÓ GORTÚ NÓ AON dochar, díreach, indíreach, pionósach, speisialta, teagmhasach, iarmhartach, a tharlaíonn de bharr, nó ar dhóigh ar bith ceangailte leis an suíomh seo a úsáid NÓ AON EOLAS de chuid Publicjobs.ie, i ngach cás is cuma an bhfuil an dochar sin bunaithe ar chonradh, tort, dliteanas dian, nó na teoiricí dliteanais eile. I ndlínsí áirithe, ní cheadaítear barántaí a thugtar le tuiscint nó dochar iarmhartacha nó teagmhasacha, dá bhrí sin is féidir nach mbainfidh coda de na heisiaimh a luaitear thuas go díreach leat. TARSCAOILEANN TÚ LEIS SEO AON ÉILEAMH AGUS GACH ÉILEAMH IN AGHAIDH Publicjobs.ie, A GHNÍOMHAIRÍ, IONADAITHE AGUS CEADÚNÓIRÍ A THARLAÍONN AS TÚ AG ÚSÁID AN TSUÍMH NÓ AON EOLAS EILE DE CHUID Publicjobs.ie.

Is féidir go bhfuil míchruinneas teicniúil nó botúin chlóscríofa nó easnaimh sa suíomh. Coinníonn Publicjobs.ie an ceart athruithe, ceartú agus /nó feabhas a dhéanamh leis an suíomh, agus leis na hearraí, rátaí agus pacáistí a ndéantar cur síos orthu san eolas sin, am ar bith gan fógra a thabhairt. Tá trádmharcanna, paitinní, rúin trádála, teicneolaíochtaí, táirgí, próisis agus cearta dílsithe eile de chuid Publicjobs.ie agus/nó de chuid pháirtithe eile ar an suíomh agus luaite ann. Ní thugtar nó ní bhronntar aon cheadúnas nó aon cheart ar nó in aon trádmharc, paitinn, rún trádála, teicneolaíocht, táirge, próiseas nó aon cheart dílsithe eile de Publicjobs.ie agus/nó páirtí eile ort. Tá atáirgeadh nó stóráil ábhar a fhaightear ar an suíomh seo faoi réir ag Dlí Cóipchirt na hÉireann, an AE agus de na SA. Trádmharcanna de chuid Publicjobs.ie is ea Publicjobs.ie agus lógónna eile agus ainmneacha táirgí agus seirbhísigh de chuid Publicjobs.ie Tá cosc ar aon ábhar ar an suíomh seo a atáirgeadh nó a úsáid gan cead scríofa ó Publicjobs.ie.

Ní dhéanann Publicjobs.ie athbhreithniú nó faireachán ar shuíomhanna gréasáin ceangailte agus níl sé freagrach as aon suíomh gréasáin dá leithéid atá ceangailte. Is ort féin amháin atá an baol suíomhanna gréasáin dá leithéid a úsáid. Níl muid freagrach as eolas, táirgí, nó seirbhísigh a fhaightear ar shuíomhanna eile dá leithéid agus ní bheidh muid faoi dhliteanas as aon dochar a tharlaíonn as tú a bheith in ann dul ar shuíomhanna dá leithéid. Aon nasc a thugtar ar an suíomh seo, tugtar iad chun go mbeidh siad ar fáil go héasca do lucht úsáidte an tsuímh agus ní hionann iad a bheith ar an suíomh agus a chur in iúl go moltar na suíomhanna nasctha nó an t-ábhar orthu. Chomh maith le sin, aontaíonn tú gan do shuíomhanna gréasáin nó suíomh gréasáin de chuid tríú páirtí a nascadh leis an suíomh gan cead scríofa roimh ré ó Publicjobs.ie. Coinníonn Publicjobs.ie an ceart, am ar bith, ar chúis ar bith nach bhfuil cosc air faoin dlí, gan cead a thabhairt do dhuine ar bith suíomh gréasáin a nascadh leis an suíomh seo.

Rialófar agus forléireofar na téarmaí agus na coinníollacha seo de réir dhlíthe Phoblacht na hÉireann, agus le seo glacann na páirtithe le dlínse neamheisiach chúirteanna na hÉireann chun aon aighneas a d’fhéadfadh tarlú maidir leis na téarmaí agus na coinníollacha seo a réiteach.

Má úsáideann tú an suíomh seo, geallann tú do Publicjobs.ie nach n-úsáidfidh tú an suíomh ar aon chúis atá mídhleathach nó a bhfuil cosc air sna téarmaí, coinníollacha agus fógraí seo.

Aontaíonn tú nach bhfuil aon fhiontar, comhpháirtíocht, fostaíocht, nó caidreamh gníomhaireachta idir tú agus Publicjobs.ie de thoradh an chomhaontaithe seo nó as an suíomh a úsáid. Tá aon cheart nár tugadh go sainráiteach duit coinnithe go sainráiteach ag Publicjobs.ie.