Réamheolas ar
Ról Comhalta Boird

Ceaptar comhalta de Bhord Stáit chun feidhmiú, thar ceann an tsaoránaigh, mar mhaor ar reáchtáil chúrsaí an ghnó. Tá an Bord freagrach go díreach don cháiníocóir/ do na scairshealbhóirí. Reáchtálfaidh an eagraíocht Cruinniú Cinn Bhliana (CCB) gach bliain. Tá sé de dhualgas ar an mBord tuairisc a sholáthar ag an gcruinniú seo ar fheidhmíocht na heagraíochta, ar a cuid pleananna agus ar a cuid straitéisí don todhchaí. Is é príomhchuspóir an Bhoird rialachas agus rathúnas an fhorais a chinntiú, trí chomh-mhaoirseacht a dhéanamh ar chúrsaí an Bhoird, agus leas cuí a scairshealbhóirí agus a gheallsealbhóirí a shásamh. Mar aon le cúrsaí gnó agus cúrsaí airgeadais, caithfidh an Bord dul i ngleic le dúshláin agus le deacrachtaí a bhaineann le rialachas corparáideach, le freagracht shóisialta chorparáideach agus le heitic chorparáideach. Is iad na córais agus na nósanna imeachta, a threoraíonn agus a bhainistíonn forais, atá i gceist sa rialachas corparáideach.

Caithfidh forais stáit freastal ar leas an cháiníocóra, luach ar airgead a aimsiú ina gcuid iarrachtaí (riosca a bhainistiú mar is cóir, san áireamh) agus feidhmiú go follasach mar eintitis phoiblí. Ba chóir go nglacfadh an Bord agus an bhainistíocht freagracht orthu féin, maidir le bainistíocht chuí an fhorais.

Ceistneoir Féinmheasúnaithe
do Chomhalta de Bhord Stáit

Spreagfaidh an ceistneoir gairid seo athbhreithniú ar do leasanna, do scileanna agus do thaithí i dtaca leis na riachtanais dhúshlánacha a bhaineann le ballraíocht de Bhord Stáit. Léigh na ráitis, le do thoil, agus roghnaigh an freagra is fearr a léiríonn do thuairim ar gach ceann acu, i gcomhthéacs do ghairme reatha nó do chuid cúinsí:

  • Aontaím go láidir
  • Aontaím
  • Ní aontaím
  • Ní aontaím ar chor ar bith

Léigh trí na ranna uile, le do thoil - treoraíodh do thaithí reatha, agus do thaithí go dtí seo, do chuid freagraí. Seans go mbraithfidh tú nach mbaineann roinnt de na ráitis leat nó seans go mbeidh deacracht agat freagra cuí a roghnú, ach iarrtar ort an freagra is cuí a roghnú.

Tosaigh an ceistneoir