Leadership

AN OIRFEADH RÓL AR BHORD STÁIT DOMSA?

Tiomantas do Luachanna na hEarnála Poiblí Aontaím go láidir Aontaím Ní aontaím Ní aontaím ar chor ar bith
1. Tá mé tiomanta do sheirbhís phoiblí
2. Tá mé tiomanta d'fhollasacht agus do chothroime a chur chun cinn agus a chinntiú sna bealaí ina bhfeidhmíonn daoine agus eagraíochtaí
3. Tá mé in ann mo chuid leasanna seachtracha a láimhseáil sa chaoi nach dtagann siad salach ar chúram an Bhoird ná na heagraíochta
4. Tá mé tiomanta don chuntasacht
5. Tá mé tiomanta don ghníomhú ionraic, eiticiúil, ar an gcaighdeán gairmiúil is airde, i gcónaí.
Ceannaireacht Eagraíochta Aontaím go láidir Aontaím Ní aontaím Ní aontaím ar chor ar bith
6. Tá taithí agam ar stiúradh straitéiseach a thabhairt d'eagraíochtaí
7. Tá taithí agam ar shrianta agus ar struchtúir a chur ar fáil chun feidhmiú straitéise agus seachadadh aidhmeanna eagraíochta a bhainistiú
8. Tá taithí agam ar riosca a mheas, a rialú agus a bhainistiú i gcásanna íogair
9. Tá cuntas teiste agam maidir le gníomhaíocht eagraíochta a stiúradh agus a threorú
10. Tá cur chuige sistéamach agam agus feicim naisc, rioscaí agus féidearthachtaí nuála mórthimpeall
11. Ní chuireann an íomhá a bhaineann le comhalta Bord Stáit, mar a léirítear go minic í go poiblí nó sna meáin chumarsáide, isteach orm
12. Tuigim go bhfuil freagracht shuntasach ag dul le post mar chomhalta de Bhord Stáit agus go dtuilleann sé meas dá réir
Obair go héifeachtach le daoine eile Aontaím go láidir Aontaím Ní aontaím Ní aontaím ar chor ar bith
13. Tá mé in ann caidreamh éifeachtach a fhorbairt i measc foirne
14. Tá cuntas teiste agam maidir le hidirghníomhú le comhpháirtithe ar leibhéal sinsearach
15. Bainim taitneamh as tacaíocht a thabhairt do, agus bheith ag obair le, comhghleacaithe i gcásanna dúshlánacha
16. Tá cuntas teiste agam maidir le páirt a ghlacadh i mo réimse / mo chuid réimsí saineolais agus maidir le cabhair a thabhairt chun spriocanna foirne a bhaint amach
Déileáil le Coimpléascacht Aontaím go láidir Aontaím Ní aontaím Ní aontaím ar chor ar bith
17. Tuigim an tionchar a bhíonn ag cúrsaí timpeallachta agus eacnamaíochta ar chinntí
18. Tuigim go mbeidh mé freagrach do mo phríomhpháirtithe leasmhara
19. Tá mé in ann anailís chriticiúil a dhéanamh ar fhadhbanna casta agus eolas tábhachtach a aithint agus a mheas go soiléir
20. Coinním orm i gcásanna dúshlánacha agus léirím teacht aniar agus buanseasmhacht
Tuairimí a chur i láthair Aontaím go láidir Aontaím Ní aontaím Ní aontaím ar chor ar bith
21. Tá mé sásta mo chuid tuairimí a chur i láthair agus an bhainistíocht fheidhmeannach a cheistiú go cuiditheach
22. Bíonn mé san airdeall ar íogaireachtaí agus ar choimpléascachtaí polaitiúla agus freagraím dóibh ar bhealach eolach cuiditheach
23. Tá mé in ann mo chuid tuairimí a chur in iúl go háititheach agus mo dhearcadh féin a chur ina luí ar dhaoine eile
24. Tá taithí agam ar dhíospóireacht ar chúrsaí eagraíochta a stiúrú
25. Tá mé neamhspleách go leor chun dearcadh oibiachtúil a thabhairt don Bhord
26. Tá mé in ann éisteacht le tuairimí nach bhfuil ar aon intinn le mo chinnse agus iad a chur san áireamh
27. Tá mé cinnte de gur féidir liom cur le díospóireachtaí Boird ar bhealach éifeachtach
Saineolas Aontaím go láidir Aontaím Ní aontaím Ní aontaím ar chor ar bith
28. Ón taithí ghairmiúil atá agam go dtí seo, tá saineolas agam ar:

    Rialachas Corparáideach
29.     Bainistíocht Riosca
30.     Comhlíonadh / Rialú
31.     Bainistíocht Athruithe
32.     Maoiniú
33.     An Dlí
34.     Acmhainní Daonna
35.     Cumarsáid / Margaíocht agus na Meáin
36.     Rannpháirtíocht sa Phobal / Gníomhaíochas
37.     Teicneolaíocht
38. Tá mé tiomanta don fhoghlaim leanúnach agus don fhorbairt phearsanta
39. Tá mé eolach orm féin agus lorgaím deiseanna a chabhróidh le m'fhorbairt phearsanta
40. Cothaím tuiscint mhaith ionam féin ar cheisteanna earnála, polaitiúla agus idirnáisiúnta agus ar a n-impleachtaí don saoránach agus don Stát
Infhaighteacht agus Lóistíocht Aontaím go láidir Aontaím Ní aontaím Ní aontaím ar chor ar bith
41. Tuigim go gcaithfidh mé dóthain ama a bheith agam chun seirbhís a thabhairt ar Bhord Stáit agus go bhfuil níos mó i gceist sa ról ná freastal ar chruinnithe an Bhoird
42. I may be required to take on sub-committee responsibilities and chair/attend extra meetings in relation to these
43. Tuigim go gcaithfidh mé tosaíocht a thabhairt do chruinnithe Boird i mo sceideal ama
44. Déanfaidh mé cinnte de go mbeidh mé ullmhaithe i gcónaí do na cruinnithe Boird uile agus go gcomhlíonfaidh mé tascanna ábhartha ina ndiaidh
Inspreagadh Aontaím go láidir Aontaím Ní aontaím Ní aontaím ar chor ar bith
45. Tá machnamh déanta agam ar an inspreagadh a bhaineann le seirbhís a thabhairt ar Bhord Stáit agus braithim go bhfuil mé á dhéanamh ar chúiseanna córa


Tugann an Ceistneoir Féinmheasúnaithe seo treoir duit maidir leis na cáilíochtaí atá tábhachtach do ról ar Bhord Stáit. Má d’aontaigh tú nó má d’aontaigh tú go láidir le formhór na ráiteas a tugadh, is dócha go n-oirfeadh an ról duit. Murar aontaigh tú nó murar aontaigh tú ar chor ar bith le formhór na ráiteas a tugadh, d’iarrfaimis ort athmhachnamh a dhéanamh ar an ról agus ar an rún a bhí agat cur isteach air.