Cuireann na hAchtanna iachall ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí freagra a thabhairt ar iarratais ón phobal ar thaifid a choinnítear san oifig seo. Faoi théarmaí an Achta, tugtar freagracht do dhaoine ar leith scrúdú agus cinneadh a dhéanamh ar iarratais ar thaifid a ligean amach. Sa chuid is mó de chásanna, ní mór an cinneadh a dhéanamh taobh istigh de cheithre seachtaine ó fuarthas an t-iarratas. Is féidir le hiarrthóirí a tá míshásta le cinneadh an iarratais, achomharc a dhéanamh go scrúdófaí a n-iarratas arís taobh istigh de cheithre seachtaine ón chéad chinneadh. Déanann Oifigeach Achomhairc, atá in ann glacadh leis an chéad chinneadh nó é a athrú, athbhreithniú ar an chás. Ní mór an cinneadh seo a chríochnú taobh istigh de thrí seachtaine. Má tá an t-iarrthóir fás míshásta leis an chinneadh, tá an ceart aige/aici achomharc a dhéanamh faoin chinneadh chuig an Coimisinéir Eolais, 18 Sráid Líosáin Íochtarach, Baile Átha Cliath 2.Tabhair faoi deara gur féidir nach mbeidh sé riachtanach iarratas ar eolas a fháil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Tá roinnt mhaith eolais ar fáil i leabhráin eolais na bpost, trí ábhar ar www.stateboards.ie, trí aiseolas ó agallaimh agus mar fhreagra ar fhiosrúcháin bhéil agus scríofa.

Ní mór iarratais ar eolas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 a dhéanamh i scríbhinn agus a sheoladh chuig Sinead Dolan, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, áras na Caibidle, 26 - 30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile átha Cliath 1, D01 C7W6.

Ba chóir na nithe seo a chur le d’iarratas:

Tá na táillí seo i bhfeidhm maidir le hiarratais ar thaifid a dhéantar faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise:

Táillí Iarratais - Táille d’Athbbhreithniú Inmheánach d’eolas neamhphearsanta (€30) (nó €10 do dhaoine a bhfuil cárta leighis acu) Achomharc leis an Choimisinéir Eolais maidir le heolas neamhphearsanta €50 (nó €15 do dhaoine a bhfuil cárta leighis acu) Má tá tú ag lorg táille iarratais laghdaithe, ní mór uimhir chláraithe an Chárta Leighis a chur leis chomh maith le hainm an Bhord Sláinte agus ní mór duit cead a thabhairt na sonraí sin a dheimhniú leis an Bhord Sláinte

Is féidir go mbeidh táillí i gceist fosta maidir leis an am a chaitear ag cuardach agus ag fáil na dtaifead a thugtar duit mar thoradh ar d’iarratas agus maidir le cóipeanna a dhéanamh d’aon taifead a thugtar amach. Ní dócha go mbeidh táillí dá leithéid i gceist más iarratas ar eolas pearsanta amháin atá i gceist.

Seo thíos na rátaí reatha:

Ní mór éarlais a íoc má mheastar go gcosnóidh cuardach agus aimsiú na dtaifead atá á lorg os cionn €100. I gcás dá leithéid, ní mór gach iarracht a dhéanamh chun cabhrú leis a iarrthóir an t-iarratas a athrú chun méid an éarlais a laghdú nó a chur ar ceal ar fad.

Ní ghearrfar táille maidir le taifid a chuardach, a aimsiú agus a chóipeáil sa chás go mbeadh an costas maidir leis an táille a bhailiú agus cuntas a thabhairt faoi, níos lú ná €100;

Is féidir táille maidir le taifid a chuardach, a aimsiú agus a chóipeáil, a laghdú nó a chur ar ceal sa chás go mbeadh an t-eolas ina chabhair ar leith chun ceist a bhfuil tábhacht náisiúnta ag baint leis a thuiscint. Is féidir tuilleadh eolais faoi SE a fháil ag http://foi.gov.ie

Tá foilseachán ar fáil chun cabhrú leis an phobal teacht ar thaifid atá i seilbh na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, de réir mar a theastaíonn in Alt 15 agus 16 sna hAchtanna. Sé an foilseachán 'A Guide to the Functions, Records and Rules of the Public Appointments Service'. Más mian leat cóip den fhoilseachán a fháil, nó más mian leat iarratas ar SF a dhéanamh, déan teagmháil leis na daoine seo:

Sínead Dolan,
An tAonad um SF, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí,
Áras na Caibidle,
26 - 30, Sráid na Mainistreach Uachtarach,
Baile Átha Cliath 1,
D01 C7W6

Catherine Dobbins,
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí,
Áras na Caibidle,
26 - 30, Sráid na Mainistreach Uachtarach,
Baile Átha Cliath 1,
D01 C7W6