D’fhoilsigh an Roinn Airgeadais an Cód Cleachtais leasaithe do rialáil de bhoird stáit i mí na Bealtaine 2009. Tá téacs iomlán an chóid ar fáil anseo.

Sainmhíníonn an Cód gur ionann Rialáil Chorparáideach agus na córais agus na modhanna trína ndéantar stiúradh agus bainistíocht ar fhiontair. Ní mór do chomhlachtaí stáit freastal ar leas an íocóra cánach, luach ar airgead a bhaint amach ina gcuid oibre (lena n-áirítear riosca a bhainistiú i gceart), agus feidhmiú go trédhearcach mar chomhlachtaí poiblí. Ba chóir don Bhord agus don bhainistíocht a bheith freagrach as an eagraíocht a bhainistiú i gceart.

Ba chóir go mbeadh na nithe seo ar a laghad san áireamh sa sceideal:

Tá an Bord freagrach fosta as gach dualgas reachtaíochta a bhaineann leis an Stát a chomhlíonadh, dualgais a d’fhéadfadh a bheith leagtha amach sa reachtaíocht a rialaíonn bunú comhlachta nó a bheadh i reachtaíocht ábhartha eile.

The press release for the launch of the Code of Practice can be found here.

A list of the significant changes in the 2016 version of the Code of Practice from the 2009 version can be found here.

The Code of Practice for the Governance of State Bodies (2009) is provided here for reference.

Ní mór de bhaill ar Bhoird Chomhlachtaí Stáit ráiteas a thabhairt gach bliain faoi aon leas a ba chóir a chlárú, atá acu nó ag céile nó leanbh (nó leanbh céile) a d’fhéadfadh tionchar a imirt orthu ina ndualgas nó agus iad ag comhlíonadh a gcuid dualgas. Foilsíonn an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe na foirmeacha Ráiteas Leasa. Tá tuilleadh sonraí faoi leas inchláraithe agus faoi obair an Choimisiúin ar fáil ag www.sipo.gov.ie

Nuair a bhfaightear d’iarratas, cruthaimíd taifead i d’ainm, ina bhfuil morán den eolais pearsanta a thug tú dúinn. Úsáidtear an taifead pearsanta seo amháin chun do léiriú spéise a phróiseáil agus má n’éiríonn leat, seolfaimid chuid d’eolas pearsanta go dtí an Roinn/Oifig atá i gceist. Coiméadtear eolas pearsanta mar sin de réir na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 & 2003. Chun iarratas a dhéanamh faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 & 2003, le do thoil scríobh chuig : “Comheagraí um Chosaint Sonraí, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, Áras na Caibidle, 26/30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1.” – bí cinnte go gcuireann tú síos sonraí cruinn ar na taifeadaí atá á lorg agat chun cabhrú linn na taifeadaí ceart d’fháil. Tá ort táille €6.35 a sheoladh le d’iarratas (má tá d’iarratas i gcomhair eolas neamh-pearsanta, níl gá ar an táille seo). Ba chóir d’íocaíocht a dhéanamh mar dréacht banc, ordú arigid nó seic pearsanta iníochta le ‘Public Appointments Service’. Tógfar amach míreanna áirithe d’eolas, nach baineann l’aon duine go díreach, le hagaidh aidhmeanna staidrimh ginearálta.