Information Booklet Appointment By Advertising Date Closing Date Dateaa Date
Appointments to the Board of Pobal Minister for Rural and Community Development 15/10/2021 28/10/2021 2021-10-15 2021-10-28
Ceapachán mar Chathaoirleach agus dhá ról mar Stiúrthóirí ar Bhord Bhus Éireann An tAire Iompair 04/10/2021 26/10/2021 2021-10-04 2021-10-26
Appointment as Chairperson, and two Ordinary Directors to the Board of Dublin Bus Minister for Transport 04/10/2021 26/10/2021 2021-10-04 2021-10-26
Appointment to the Board of Eirgrid plc Minister for the Environment, Climate and Communications 01/10/2021 22/10/2021 2021-10-01 2021-10-22
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann An tAire Sláinte 23/09/2021 21/10/2021 2021-09-23 2021-10-21
Ceapacháin ar an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe An tAire Tithíochta 28/09/2021 19/10/2021 2021-09-28 2021-10-19
Ceapacháin ar Bhord an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre An tAire Stáit don Ghnó, don Fhostaíocht agus don Earnáil Mhiondíola 27/09/2021 18/10/2021 2021-09-27 2021-10-18
Appointments to the Board of the Sustainable Energy Authority of Ireland Minister for Environment, Climate and Communications 24/09/2021 15/10/2021 2021-09-24 2021-10-15
Chairperson and Members of the Advisory Council against Economic Crime and Corruption Minister for Justice 17/09/2021 14/10/2021 2021-09-17 2021-10-14
Ceapacháin ar Bhord An Post An Aire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 23/09/2021 14/10/2021 2021-09-23 2021-10-14
Ceapacháin ar Bhord na Comhairle Ealaíona An tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán fáilte 15/09/2021 13/10/2021 2021-09-15 2021-10-13
Ceapacháin ar an mBord i gCuideachta Phort Phort Láirge An tAire Iompair 08/09/2021 06/10/2021 2021-09-08 2021-10-06
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Ospidéal San Séamas An tAire Sláinte 02/09/2021 30/09/2021 2021-09-02 2021-09-30
Appointment to the Major Projects Advisory Group Minister for Public Expenditure and Reform 09/09/2021 30/09/2021 2021-09-09 2021-09-30
Ceapacháin ar an mBord um Chúnamh Dlíthiúil An tAire Dlí agus Cirt 03/09/2021 24/09/2021 2021-09-03 2021-09-24
Ceapachán ar Bhord na Comhairle Pinsean An tAire Coimirce Sóisialaí 01/09/2021 22/09/2021 2021-09-01 2021-09-22
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord AirNav Éireann An tAire Iompair 23/08/2021 20/09/2021 2021-08-23 2021-09-20
Ceapacháin mar bhaill de Bhord AirNav Éireann agus Údarás Eitlíochta na hÉireann An tAire Iompair 23/08/2021 20/09/2021 2021-08-23 2021-09-20
Ceapachán mar Chathaoirleach ar an mBord Réitigh um Pirít An tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 02/07/2021 06/09/2021 2021-07-02 2021-09-06
Ceapacháin ar Bhord an Údaráis um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann An tAire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta 29/07/2021 02/09/2021 2021-07-29 2021-09-02
Ceapachán ar Bhord na Comhairle Múinteoireachta An tAire Oideachais 30/07/2021 01/09/2021 2021-07-30 2021-09-01
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Fháilte Éireann An tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 28/07/2021 01/09/2021 2021-07-28 2021-09-01
Ceapacháin ar Bhord an Údaráis Náisiúnta Iompair An tAire Iompair 29/06/2021 23/08/2021 2021-06-29 2021-08-23
Ceapacháin ar an mBord i bhFiontraíocht Éireann An Tanáiste agus an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta 22/07/2021 19/08/2021 2021-07-22 2021-08-19
Ceapachán ar an mBord i Rásaíocht Con Éireann An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara 12/07/2021 16/08/2021 2021-07-12 2021-08-16
Ceapachán mar Chathaoirleach ar an mBord Iascaigh Mhara An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara 16/07/2021 16/08/2021 2021-07-16 2021-08-16
Ceapacháin ghairmiúla ar Chomhairle na nGairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialta An tAire Sláinte 21/06/2021 10/08/2021 2021-06-21 2021-08-10
Ceapachán ar Bhord Chomhlacht Chalafort Átha Cliath An tAire Iompair 09/07/2021 06/08/2021 2021-07-09 2021-08-06
Ceapacháin mar Chathaoirleach agus mar Bhaill ar Bhord Achomhairc Dheontais na Mac Léinn An Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 30/06/2021 28/07/2021 2021-06-30 2021-07-28
Apply to be Technological University of the Shannon: Midlands Midwest chairperson or ordinary member (ministerial representative) on governing body Minister Further and Higher Education, Research, Innovation and Science 07/07/2021 23/07/2021 2021-07-07 2021-07-23
Ceapachán mar Stiúrthóir ar Bhord Bhord na Móna cpt An tAire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 22/06/2021 20/07/2021 2021-06-22 2021-07-20
Ceapachán mar Stiúrthóir ar Bhord Soláthair an Leictreachais (BSL) An tAire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 31/05/2021 05/07/2021 2021-05-31 2021-07-05
Ceapachán ar Chomhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann An tAire Sláinte 09/06/2021 30/06/2021 2021-06-09 2021-06-30
Ceapachán mar Chathaoirleach agus mar Ghnáthbhall ar Bhord Comhairleach na hOifige Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 08/06/2021 29/06/2021 2021-06-08 2021-06-29
Appointment to the Property Services Appeal Board Minister for Justice 01/06/2021 22/06/2021 2021-06-01 2021-06-22
Appointment of Expert Advisory Committee to Culture Ireland Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media 25/05/2021 21/06/2021 2021-05-25 2021-06-21
Ceapachán mar Chathaoirleach ar agus mar Bhaill de Bhord an Choimisiúin um Pá Íseal an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta 28/05/2021 18/06/2021 2021-05-28 2021-06-18
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Bhonneagar Iompair Éireann an tAire Iompair 10/05/2021 15/06/2021 2021-05-10 2021-06-15
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Údarás Craolacháin na hÉireann (ÚDÉ) Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media 21/05/2021 11/06/2021 2021-05-21 2021-06-11
Ceapacháin ar an mBord Parúil An tAire Dlí agus Cirt 19/05/2021 09/06/2021 2021-05-19 2021-06-09
Appointment of a Chairperson to the Board of Shannon Group PLC Minister for Transport 14/05/2021 04/06/2021 2021-05-14 2021-06-04
Ceapacháin ar Bhord Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann Minister for Housing, Local Government and Heritage 28/04/2021 19/05/2021 2021-04-28 2021-05-19
Appointment as Chairperson and Member to the Board of Port of Cork Company Minister for Transport 27/04/2021 18/05/2021 2021-04-27 2021-05-18
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh (BFONP) An tAire Sláinte 23/04/2021 14/05/2021 2021-04-23 2021-05-14
Appointment to the Board of Coillte Minister for Agriculture and the Marine 19/04/2021 10/05/2021 2021-04-19 2021-05-10
Ceapachán ar Bhord na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) Minister for Education 16/04/2021 07/05/2021 2021-04-16 2021-05-07
Member of the National Competitiveness and Productivity Council Tánaiste and Minister for Enterprise, Trade & Employment 09/04/2021 30/04/2021 2021-04-09 2021-04-30
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord na Gníomhaireachta Forbartha Talún An tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 08/04/2021 29/04/2021 2021-04-08 2021-04-29
Expressions of interest to serve as a Member of the Governing Body of Technological University Dublin Minister of Further and Higher Education, Research, Innovation and Science 12/04/2021 28/04/2021 2021-04-12 2021-04-28
Ceapacháin ar Bhord Chlárlann Náisiúnta Ailse na hÉireann an tAire Sláinte 30/03/2021 27/04/2021 2021-03-30 2021-04-27
Ceapachán ar Bhord Ervia An Aire Tithíochtaí, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 26/03/2021 23/04/2021 2021-03-26 2021-04-23
Appointment to Performance Assessor Sub Committee of the Medical Councils Registration and Continuing Practise Committee Medical Council 22/03/2021 19/04/2021 2021-03-22 2021-04-19
Ceapacháin mar Chathaoirleach ar an agus mar Ghnáthbhaill den Údarás Árachais Sláinte an tAire Sláinte 16/03/2021 13/04/2021 2021-03-16 2021-04-13
Ceapachán ar an mBord um Chúram Éigeandála Réamh-Ospidéil an tAire Sláinte 15/03/2021 09/04/2021 2021-03-15 2021-04-09
Membership of the Fitness to Practise Committee of the Nursing and Midwifery Board of Ireland Minister for Health 19/03/2021 09/04/2021 2021-03-19 2021-04-09
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord An Post An tAire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 26/02/2021 02/04/2021 2021-02-26 2021-04-02
Ceapacháin ar Bhord Leabharlann Náisiúnta na hÉireann An Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 05/03/2021 26/03/2021 2021-03-05 2021-03-26
Ceapachán ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) An tAire Oideachais agus Scileanna 03/03/2021 24/03/2021 2021-03-03 2021-03-24
Ceapacháin ghairmiúla ar Bhoird Chlárúcháin CORU An tAire Sláinte 22/02/2021 22/03/2021 2021-02-22 2021-03-22
Ceapacháin ar Bhord Spóirt Éireann An tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 11/02/2021 18/03/2021 2021-02-11 2021-03-18
An Bord Idirlinne um Athchóiriú Soláthair - Folúntas 2021 An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 24/02/2021 17/03/2021 2021-02-24 2021-03-17
Appointments to non-professional positions on the Health and Social Care Professionals Council and Registration Boards Minister for Health 02/02/2021 02/03/2021 2021-02-02 2021-03-02
Ceapacháin ar Bhord an Bhoird Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta An tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta 08/02/2021 01/03/2021 2021-02-08 2021-03-01
Ceapacháin ar Bhord Choimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media 03/02/2021 25/02/2021 2021-02-03 2021-02-25
Appointments to the Data Governance Board Minister for Public Expenditure and Reform 29/01/2021 19/02/2021 2021-01-29 2021-02-19
Expressions of Interest in Membership of the Gaisce Council Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth 21/01/2021 11/02/2021 2021-01-21 2021-02-11
Appointments to the Board of Beaumont Hospital Minister for Health 12/01/2021 09/02/2021 2021-01-12 2021-02-09
Appointments to the Board of the Marine Institute Minister for Agriculture, Food and the Marine 08/01/2021 05/02/2021 2021-01-08 2021-02-05
Appointments to the National Oversight & Audit Commission (NOAC) Minister for Housing, Local Government and Heritage 07/01/2021 28/01/2021 2021-01-07 2021-01-28
Appointment to the Board of daa plc. Minister for Transport 16/12/2020 20/01/2021 2020-12-16 2021-01-20
Appointment of a Chairperson to the Governing Authority of Munster Technological University Minister of Further and Higher Education, Research, Innovation and Science 22/12/2020 11/01/2021 2020-12-22 2021-01-11
Appointment to the Board of the National Treatment Purchase Fund Minister for Health 07/12/2020 05/01/2021 2020-12-07 2021-01-05
Appointment to the Open Data Governance Board Department of Public Expenditure and Reform 01/12/2020 22/12/2020 2020-12-01 2020-12-22
Appointments to the Board of the Health Information and Quality Authority Minister for Health 01/12/2020 22/12/2020 2020-12-01 2020-12-22
Appointment to the Environmental Protection Agency Advisory Committee Minister for Environment, Climate and Communications 27/11/2020 18/12/2020 2020-11-27 2020-12-18
Appointment of a Chairperson to the Citizens Information Board Minister for Social Protection 19/11/2020 17/12/2020 2020-11-19 2020-12-17
Ceapacháin chun Bhord Raidió Teilifís Éireann (RTÉ) Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 26/11/2020 17/12/2020 2020-11-26 2020-12-17
Appointments to the Construction Contracts Adjudication Panel Minister for Enterprise, Trade and Employment 19/11/2020 11/12/2020 2020-11-19 2020-12-11
Chair to the Board of The Discovery Programme: Centre for Archaeology and Innovation Ireland The Heritage Council 16/11/2020 07/12/2020 2020-11-16 2020-12-07
Appointments to the Dental Council Minister for Health 11/11/2020 02/12/2020 2020-11-11 2020-12-02
Chair of the Design and Crafts Council Ireland Minister for Business, Enterprise and Innovation 09/11/2020 30/11/2020 2020-11-09 2020-11-30
Appointments to the Irish Fiscal Advisory Council Minister for Finance 06/11/2020 27/11/2020 2020-11-06 2020-11-27
Appointments to the Board of the Food Safety Authority of Ireland Minister for Health 04/11/2020 25/11/2020 2020-11-04 2020-11-25
Appointment of a Chairperson and Members to the Board of the Approved Housing Bodies Regulatory Authority Minister for Housing, Local Government and Heritage 30/10/2020 20/11/2020 2020-10-30 2020-11-20
Appointment of a Chairperson and Members to the Health Research Board Minister for Health 28/10/2020 18/11/2020 2020-10-28 2020-11-18
Appointment of a Chairperson and Ordinary Members to the Property Services Regulatory Authority Minister for Justice 27/10/2020 17/11/2020 2020-10-27 2020-11-17
Appointments to the Board of Screen Ireland Minister for Media, Tourism, Art, Culture, Sports and the Gaeltacht 16/10/2020 06/11/2020 2020-10-16 2020-11-06
Appointments to the Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI) Minister for Health 07/10/2020 04/11/2020 2020-10-07 2020-11-04
Appointment of a Chairperson and Members to the Board of the Health Products Regulatory Authority Minister for Health 14/10/2020 04/11/2020 2020-10-14 2020-11-04
Appointments to the Policing Authority Minister for Justice and Equality 05/10/2020 27/10/2020 2020-10-05 2020-10-27
Appointments to the Credit Union Advisory Committee (CUAC) Minister for Finance 24/09/2020 16/10/2020 2020-09-24 2020-10-16
Appointment of a Chairperson and Members to the Board of Leopardstown Park Hospital Minister for Health 18/09/2020 16/10/2020 2020-09-18 2020-10-16
Appointments to the Board of the Health Service Executive The Minister for Health 25/09/2020 16/10/2020 2020-09-25 2020-10-16
Appointment of a Chairperson to Shannon Group PLC Minister for Transport 23/09/2020 14/10/2020 2020-09-23 2020-10-14
Appointments to the Board of Pobal Minister for Rural and Community Development 17/09/2020 09/10/2020 2020-09-17 2020-10-09
Appointment as Chairperson to the Board of the Workplace Relations Commission (WRC) Tánaiste and Minister for Enterprise, Trade and Employment 11/09/2020 09/10/2020 2020-09-11 2020-10-09
Appointments to the Board of the Irish National Stud Company Ltd. Minister for Agriculture, Food and the Marine 16/09/2020 07/10/2020 2020-09-16 2020-10-07
Appointments to the Financial Services and Pensions Ombudsman Council (FSPO) Minister for Finance 10/09/2020 01/10/2020 2020-09-10 2020-10-01
Appointments to the Citizens Information Board Minister for Employment Affairs and Social Protection 03/09/2020 24/09/2020 2020-09-03 2020-09-24
Appointment of non-medical members to the Medical Council Minister for Health 01/09/2020 22/09/2020 2020-09-01 2020-09-22
Chairperson of the Health and Social Care Professionals Council (CORU) Minister for Health 17/08/2020 21/09/2020 2020-08-17 2020-09-21
Expressions of Interest in Membership of the Gaisce Council Minister for Children and Youth Affairs 14/08/2020 18/09/2020 2020-08-14 2020-09-18
Appointment to the Board of the National Oil Reserves Agency (NORA) Minister for Communications, Climate Action and Environment 27/08/2020 17/09/2020 2020-08-27 2020-09-17
Appointment of a Chairperson, Deputy Chairperson and Member to the Board of the Adoption Authority of Ireland Minister for Children and Youth Affairs 05/08/2020 04/09/2020 2020-08-05 2020-09-04
Appointment to the Board of Children's Health Ireland Minister for Health 23/06/2020 28/08/2020 2020-06-23 2020-08-28
Appointment to the Board of the Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA) Minister for Business, Enterprise and Innovation 17/07/2020 14/08/2020 2020-07-17 2020-08-14
Appointments to the Board of Drogheda Port Company Comhairle Contae Lú 19/06/2020 10/07/2020 2020-06-19 2020-07-10
Ceapacháin ar Bhord Chuideachta Poirt na Sionainne agus Fhainge An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 12/06/2020 10/07/2020 2020-06-12 2020-07-10
Appointments to the Board of the Industrial Development Agency (IDA Ireland) An tAire Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta 16/06/2020 07/07/2020 2020-06-16 2020-07-07
Ceapachán chuig Bord Port Chorcaigh An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 09/06/2020 30/06/2020 2020-06-09 2020-06-30
Appointment of a Director Consumer Interest to the Board of the Investor Compensation Company DAC Minister for Finance 22/05/2020 29/06/2020 2020-05-22 2020-06-29
Ceapacháin chuig An Binse Luachála An tAire Titíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúl 25/05/2020 15/06/2020 2020-05-25 2020-06-15
Ceapacháin ar Bhord Choimisiún Forbartha an Iarthair An tAire Forbartha, Tuaithe agus Pobail 22/05/2020 12/06/2020 2020-05-22 2020-06-12
Ceapacháin chuig Bord na Comhairle Oidhreachta An Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 14/05/2020 04/06/2020 2020-05-14 2020-06-04
Ceapachán chuig an Chomhairle um Chúram Éigeandála Réamhospidéil An tAire Sláinte 11/05/2020 01/06/2020 2020-05-11 2020-06-01
Ceapacháin chuig an Bord Gníomhaireacht Náisiúnta um Bhainistíocht Sócmhainní An tAire Airgeadais 07/05/2020 28/05/2020 2020-05-07 2020-05-28
Ceapacháin chuig Bord Iascaigh Mhara An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara 06/05/2020 27/05/2020 2020-05-06 2020-05-27
Ceapachán chuig Teagasc An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara 23/04/2020 14/05/2020 2020-04-23 2020-05-14
Ceapachán chuig an Coiste Bronnta Conarthaí an mBord an BAI An tAire Cumarsáide, Gnomhaithe ar son na h Aeráide & Comhshaoil 08/04/2020 07/05/2020 2020-04-08 2020-05-07
Ceapacháin chuig Bord Údáras um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann An tAire Gnó, Fiontar agus Núalaíochta 16/04/2020 07/05/2020 2020-04-16 2020-05-07
Daoine a Mholadh lena gCeapadh mar Bhaill Thuata ar an bPainéal Fiosrúcháin de chuid Chomhairle na mBreithiúna Rialtas 14/04/2020 05/05/2020 2020-04-14 2020-05-05
Ceapachán ar Bhord an Lia-Bhiúró um Shábháilteacht ar Bhóithre An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 07/04/2020 05/05/2020 2020-04-07 2020-05-05
Baill Thuata a cheapadh ar an gCoiste um Threoirlínte agus Eolas faoi Phianbhreith a Ghearradh de chuid Chomhairle na mBreithiúna Rialtas 14/04/2020 05/05/2020 2020-04-14 2020-05-05
Baill Thuata a cheapadh ar an gCoiste um Iompar Breithiúna de chuid Chomhairle na mBreithiúna Rialtas 14/04/2020 05/05/2020 2020-04-14 2020-05-05
Ceapacháin chuig poist neamhghairmiúla ar an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus ar Bhoird Chlárúcháin An tAire Sláinte 20/02/2020 01/05/2020 2020-02-20 2020-05-01
Ceapachán chuig an Chomhairle um Chúram Éigeandála Réamhospidéil An tAire Sláinte 02/03/0020 30/04/2020 0020-03-02 2020-04-30
Ainmniúcháin chuig Bord Naisiunta Staidrimh Roinn an Taoisigh 01/04/2020 24/04/2020 2020-04-01 2020-04-24
Ceapachán do Chathaoirleach agus Gnáthchomhaltaí chuig Údarás Fuinnimh Inmharthana Na hÉireann An tAire Cumarsáide, Gnomhaithe ar son na h Aeráide & Comhshaoil 05/03/2020 20/04/2020 2020-03-05 2020-04-20
Ceapachán chuig an Bord Um Chúnamh Dlíthiúil An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais 27/02/2020 17/04/2020 2020-02-27 2020-04-17
Ceapachán chuig an Bord Bord Bia An tAire Talmahaíochta, Bia agus Mara 28/02/2020 17/04/2020 2020-02-28 2020-04-17
Ceapachán chuig Bord Ervia An tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 13/02/2020 12/03/2020 2020-02-13 2020-03-12
Bhall dUdaras Ceannais Ollscoile agus/no ar Bhord Chomhairle Bhealoideas Eireann An tAire Oideachais agus Scileanna 24/01/2020 21/02/2020 2020-01-24 2020-02-21
Ceapachán ar Bhord Chorparáid Baincéireachta Straitéisí na hÉireann (SBCI) An tAire Airgeadais 28/01/2020 18/02/2020 2020-01-28 2020-02-18
Ceapacháin ar Údarás an Údaráis Rialála Táirgí Sláinte An tAire Sláinte 27/01/2020 18/02/2020 2020-01-27 2020-02-18
Ceapachán chuig Bord An Post An tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil 20/01/2020 17/02/2020 2020-01-20 2020-02-17
Ceapachán chuig An Chomhairle um Thaighde in Éirinn An tAire Oideachais agus Scileanna 24/01/2020 14/02/2020 2020-01-24 2020-02-14
Ceapacháin ar Choistí de Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann Bord ACÉ (NMBI) 13/01/2020 14/02/2020 2020-01-13 2020-02-14
Appointments to the Board of the Health and Safety Authority Minister of State for Trade, Employment, Business, EU Digital Single Market and Data Protection 22/01/2020 12/02/2020 2020-01-22 2020-02-12
Cathaoirleach ar An Bord Achomhairc um Sheirbhísí Maoine Minister for Justice and Equality 13/01/2020 10/02/2020 2020-01-13 2020-02-10
Ceapachán chuig an Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath An tAire Oideachais agus Scileanna 24/01/2020 07/02/2020 2020-01-24 2020-02-07
Ceapacháin chuig Bonneagar Iompair Éireann An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 16/01/2020 06/02/2020 2020-01-16 2020-02-06
Ceapacháin chuig Ard-Mhúsaem na hÉireann Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht 13/01/2020 03/02/2020 2020-01-13 2020-02-03
Ceapacháin chuig Fondúireacht Eolaíochta Éireann Minister for Business, Enterprise and Innovation 07/01/2020 28/01/2020 2020-01-07 2020-01-28
Ceapacháin i bpoist mar Bhaill Thuata ar Bhinse Smachta na gCleachtóirí Dlí tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais 13/12/2019 24/01/2020 2019-12-13 2020-01-24
Ceapacháin chuig Bord Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 29/11/2019 20/01/2020 2019-11-29 2020-01-20
Ceapacháin chuig Áras Nua-Ealaíne Na hÉireann Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht 18/12/2019 20/01/2020 2019-12-18 2020-01-20
Ceapacháin chuig Bord Spórt Éireann An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 17/12/2019 17/01/2020 2019-12-17 2020-01-17
Ceapachán Chuig Bord Na gCon An tAire Talmahaíochta Bia agus Mara 12/12/2019 16/01/2020 2019-12-12 2020-01-16
Ceapacháin chuig Bord An Ceoláras Náisiúnta An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 10/12/2019 13/01/2020 2019-12-10 2020-01-13
Ceapacháin chuig Coimisiún an Bhanc Ceannais Minister for Finance 25/11/2019 10/01/2020 2019-11-25 2020-01-10
Vacancies on the Board of The Abbey Theatre Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht 04/12/2019 08/01/2020 2019-12-04 2020-01-08
Ceapacháin ar Bhord Raidió Teilifís Éireann Minister for Communications, Climate Action and Environment 26/11/2019 07/01/2020 2019-11-26 2020-01-07
Ceapacháin ar Bhord Léargas (An Biúró Malairte) An tAire Oideachais agus Scileanna 27/11/2019 03/01/2020 2019-11-27 2020-01-03
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Comhlacht Chalafort Átha Cliath An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 27/11/2019 03/01/2020 2019-11-27 2020-01-03
Appointments to the Open Data Governance Board Minister for Public Expenditure and Reform 20/11/2019 13/12/2019 2019-11-20 2019-12-13
Appointment to the Board of the Irish Blood Transfusion Service Minister for Health 18/11/2019 09/12/2019 2019-11-18 2019-12-09
Appointment of a Chairperson and Directors to the Voluntary Health Insurance Board Minister for Health 15/11/2019 06/12/2019 2019-11-15 2019-12-06
Appointments to the Board of the Grangegorman Development Agency Minister for Education and Skills 07/11/2019 28/11/2019 2019-11-07 2019-11-28
Ceapachán ar Bhord Ghrúpa na Sionainne cpt An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 31/10/2019 21/11/2019 2019-10-31 2019-11-21
Ceapacháin ar Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatricigh An tAire Sláinte 11/10/2019 15/11/2019 2019-10-11 2019-11-15
Ceapacháin ar Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 25/10/2019 14/11/2019 2019-10-25 2019-11-14
Appointment of Chairpersons for the Committees of Inquiry CORU 16/10/2019 08/11/2019 2019-10-16 2019-11-08
Membership of the Ethics Committee of the Medical Council The Medical Council 17/10/2019 06/11/2019 2019-10-17 2019-11-06
Appointments to the Appeal Board of the Irish National Accreditation Board The Health and Safety Authority 03/10/2019 01/11/2019 2019-10-03 2019-11-01
Ceapacháin ar Bhord an Choimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre An tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta 11/10/2019 01/11/2019 2019-10-11 2019-11-01
Ceapacháin ar Bhord Údarás Aerfort BhÁC cpt An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 23/09/2019 21/10/2019 2019-09-23 2019-10-21
Ceapacháin ar an mBord um Réiteach Piríte An tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 06/09/2019 11/10/2019 2019-09-06 2019-10-11
Ceapacháin ar Bhord an Údaráis Rialála Táirgí Sláinte An tAire Sláinte 19/09/2019 10/10/2019 2019-09-19 2019-10-10
Appointment to the Board of the Discovery Programme Ltd The Heritage Council 30/08/2019 04/10/2019 2019-08-30 2019-10-04
Ceapachán ar Bhord Chomhairle na dTréidlianna in Éirinn An Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara 10/09/2019 01/10/2019 2019-09-10 2019-10-01
Ceapacháin chuig Middletown Centre for Autism Limited An tAire Oideachais agus Scileanna 27/08/2019 18/09/2019 2019-08-27 2019-09-18
Ceapacháin de bhaill Thuata ar an gCoiste Athbhreithnithe den Údarás Rialála Seirbhísí Dlí An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais 11/07/2019 13/09/2019 2019-07-11 2019-09-13
Ceapacháin de Bhaill Thuata ar Choiste na nGearán den Údarás Rialála Seirbhísí Dlí An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais 11/07/2019 13/09/2019 2019-07-11 2019-09-13
Ceapacháin ar an gCoiste Náisiúnta Scagthástála An tAire Sláinte 24/07/2019 13/09/2019 2019-07-24 2019-09-13
Ceapachán ar an mBord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta An Aire Gnó, Fiontar agus Nuaálaíochta 13/08/2019 10/09/2019 2019-08-13 2019-09-10
Iarrtar Léirithe Spéise chun Cathaoirleach agus Gnáthchomhaltaí a cheapadh chuig Bord Ospidéal Beaumont An tAire Sláinte 10/07/2019 06/09/2019 2019-07-10 2019-09-06
Ceapachán ar an Údarás Clárúcháin Maoine An tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 09/08/2019 06/09/2019 2019-08-09 2019-09-06
Iarrtar Léirithe Spéise le haghaidh Ceapacháin chuig an gCoimisiún Meabhair-Shláinte An tAire Sláinte 08/08/2019 05/09/2019 2019-08-08 2019-09-05
Ceapacháin ar an gCoimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta An tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 07/08/2019 04/09/2019 2019-08-07 2019-09-04
Ceapacháin ar Bhord na Comhairle Ealaíon An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 06/08/2019 03/09/2019 2019-08-06 2019-09-03
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord EirGrid An tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil 26/07/2019 23/08/2019 2019-07-26 2019-08-23
Ceapacháin ar Chomhairle Taighde na hÉireann Minister for Education and Skills 12/07/2019 16/08/2019 2019-07-12 2019-08-16
Ceapacháin chuig Bord Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann An tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 18/07/2019 15/08/2019 2019-07-18 2019-08-15
Cathaoirleach agus Gnáthbhaill a cheapadh ar an gComhairle Chomhairleach um Shábháilteacht Iarnróid Minister for Transport, Tourism and Sport 02/07/2019 13/08/2019 2019-07-02 2019-08-13
Iarrtar Léirithe Spéise le haghaidh ceapacháin chuig poist neamhghairmiúla ar an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus ar Bhoird Chlárúcháin Minister for Health 08/05/2019 19/07/2019 2019-05-08 2019-07-19
Ceapachán mar Chathaoirleach ar an mBord don Seirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna (SOLAS) An tAire Oideachais agus Scileanna 05/06/2019 17/07/2019 2019-06-05 2019-07-17
Ceapacháin chuig An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach An t-Aire um Leanaí agus Gnóthaí Óige 17/06/2019 15/07/2019 2019-06-17 2019-07-15
CORU Nominations Committee Minister for Health 11/06/2019 05/07/2019 2019-06-11 2019-07-05
Appointments to the National Tourism Development Authority (Fáilte Ireland) Minister for Transport, Tourism and Sport 10/06/2019 02/07/2019 2019-06-10 2019-07-02
Appointment as Directors to the Board of Bord na Móna plc The Minister for Communications, Climate Action and the Environment 30/05/2019 27/06/2019 2019-05-30 2019-06-27
Appointment of one person as both the Chairperson and Ordinary Member of the Outside Appointments Board Minister for Public Expenditure and Reform 28/05/2019 25/06/2019 2019-05-28 2019-06-25
Appointment as Chair to the Governing Bodies of Limerick Institute of Technology and Dundalk Institute of Technology Minister for Education and Skills 10/06/2019 24/06/2019 2019-06-10 2019-06-24
Appointment as Chairperson to the National Haemophilia Council Minister for Health 09/05/2019 14/06/2019 2019-05-09 2019-06-14
Appointment as a Member of the PSI Audit and Risk Committee Pharmaceutical Society of Ireland 23/05/2019 11/06/2019 2019-05-23 2019-06-11
Appointment as a Member of the National Competitiveness Council Minister for Business, Enterprise and Innovation 10/05/2019 07/06/2019 2019-05-10 2019-06-07
Appointments to the Board of the Health Information and Quality Authority Minister for Health 16/05/2019 06/06/2019 2019-05-16 2019-06-06
A Líonadh ar Choiste Comhlíonta Bhord Údarás Craolacháin na hÉireann An tAire Cumarsáide, Gníomhú ar son na hAeráide agus Timpeallachta 23/04/2019 14/05/2019 2019-04-23 2019-05-14
Ceapachán ar Bhord An Post The Minister for Communications, Climate Action and Environment 18/04/2019 13/05/2019 2019-04-18 2019-05-13
Ceapachán ar Chathaoirleach den RTB Minister for Housing, Planning and Local Government 08/04/2019 13/05/2019 2019-04-08 2019-05-13
Ceapacháin ar Bhord an Údarás Náisiúnta Iompair Minister for Transport,Tourism and Sport 18/04/2019 13/05/2019 2019-04-18 2019-05-13
Ballraíocht de Bhord Rialúcháin Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath TU Dublin Governing Body 18/04/2019 08/05/2019 2019-04-18 2019-05-08
Tá dhá fholúntas do ghnáth-bhaill le líonadh ar an Bhord um Thaighde Sláinte Minister for Health 28/03/2019 02/05/2019 2019-03-28 2019-05-02
Ceapachán ar Bhord Ospidéal Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath An tAire Sláinte 29/03/2019 02/05/2019 2019-03-29 2019-05-02
Appointment as Member of the Environmental Protection Agency Advisory Committee The Minister for Communications, Climate Action and Environment 04/04/2019 26/04/2019 2019-04-04 2019-04-26
Appointment to the PSI's Disciplinary Committees PSI 09/04/2019 26/04/2019 2019-04-09 2019-04-26
Ceapachán mar Chathaoirleach den Choiste Náisiúnta Scagthastála - Éire Minister for Health 05/04/2019 25/04/2019 2019-04-05 2019-04-25
Ceapachán ar Bhord Bainistíochta Champas Coinneála Leanaí Bhaile an Oibricigh Minister for Children and Youth Affairs 20/03/2019 24/04/2019 2019-03-20 2019-04-24
Ceapachán ar Bhord Ghailearaí Ealaíne Crawford An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 03/04/2019 24/04/2019 2019-04-03 2019-04-24
Ceapacháin ar Bhord Coillte CGA Minister for Agriculture, Food and the Marine 02/04/2019 23/04/2019 2019-04-02 2019-04-23
Ceapacháin chuig tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil An tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 22/03/2019 12/04/2019 2019-03-22 2019-04-12
Ceapachán ar Bhord Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Minister for Finance 15/03/2019 12/04/2019 2019-03-15 2019-04-12
Ceapacháin ar Bhord na Gníomhaireachta Forbartha don Mhol Digiteach Department of Communications, Climate Action and Environment 08/03/2019 29/03/2019 2019-03-08 2019-03-29
Appointment as Chairperson to the Board of the Arts Council The Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht 21/02/2019 29/03/2019 2019-02-21 2019-03-29
Ceapachán ar Bhord Ospidéal San Séamus Minister for Health 05/03/2019 26/03/2019 2019-03-05 2019-03-26
Ceapacháin mar Chathaoirleach agus mar Stiúrthóirí ar Bhord Airgead Tithíochta Éireann Minister for Finance 28/02/2019 21/03/2019 2019-02-28 2019-03-21
Appointments to the Pensions Council (An Chomhairle Pinsean) Minister for Employment Affairs and Social Protection 26/02/2019 19/03/2019 2019-02-26 2019-03-19
Appointments to the Board of the National Standards Authority of Ireland Minister for Business, Enterprise and Innovation 22/02/2019 15/03/2019 2019-02-22 2019-03-15
Appointments to the Advisory Committee on Small Public Service Vehicles (Taxi Advisory Committee) Minister for Transport, Tourism and Sport 30/01/2019 14/03/2019 2019-01-30 2019-03-14
Appointments to the Irish Fiscal Advisory Council Minister for Finance 05/02/2019 05/03/2019 2019-02-05 2019-03-05
Appointment as Member of HIQA Audit Risk and Governance Committee HIQA 08/02/2019 28/02/2019 2019-02-08 2019-02-28
Appointment to the Board of Inland Fisheries Ireland Government 30/01/2019 22/02/2019 2019-01-30 2019-02-22
Appointments to the Board of the Educational Research Centre Minister for Education and Skills 01/02/2019 22/02/2019 2019-02-01 2019-02-22
Ceapachán mar Chathaoirleach de Bhord Fhondúireacht Eolaíochta Éireann Minister for Business, Enterprise and Innovation 14/01/2019 15/02/2019 2019-01-14 2019-02-15
Ceapacháin chuig Údarás Rialála na Seirbhísí Maoine Minister for Justice and Equality 18/01/2019 08/02/2019 2019-01-18 2019-02-08
Appointment to the Board of BOIG plc and the Court of the Bank (together "BOI Group") Minister for Finance 16/01/2019 06/02/2019 2019-01-16 2019-02-06
Ceapacháin chuig Bord Chlárlann Náisiúnta Ailse na hÉireann Minister for Health 11/01/2019 01/02/2019 2019-01-11 2019-02-01
CORU Audit, Risk and Governance Committee CORU 17/01/2019 31/01/2019 2019-01-17 2019-01-31
Ceapacháin ar Bhord Shannon Group Plc. An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 18/12/2018 11/01/2019 2018-12-18 2019-01-11
Ceapacháin ar Bhord Údarás Sláinte Árachais na hÉireann An tAire Sláinte 12/12/2018 10/01/2019 2018-12-12 2019-01-10
Appointment to Committees of the Medical Council The Medical Council 03/12/2018 09/01/2019 2018-12-03 2019-01-09
Appointments to the Boards of Córas Iompair Éireann, Bus Átha Cliath (Dublin Bus), Bus Éireann and Iarnród Éireann (Irish Rail) Minister for Transport, Tourism and Sport 10/12/2018 09/01/2019 2018-12-10 2019-01-09
Ceapachán ar Bhord Údarás Rialaithe Tháirgí Sláinte An tAire Sláinte 11/12/2018 08/01/2019 2018-12-11 2019-01-08
Ceapachán chuig Bord Udarás Sábháilteachta Bia na hÉireann Minister for Health 04/12/2018 08/01/2019 2018-12-04 2019-01-08
Ceapacháin ar Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann An tAire Sláinte 27/11/2018 04/01/2019 2018-11-27 2019-01-04
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Chuideachta Poirt na Sionainne agus Fhainge tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 29/11/2018 02/01/2019 2018-11-29 2019-01-02
Ceapachán chuig Coistí Comhairle na nDochtúirí Leighis The Medical Council 03/12/2018 18/12/2018 2018-12-03 2018-12-18
Appointments to the Irish Financial Services Appeals Tribunal Minister for Finance 12/11/2018 10/12/2018 2018-11-12 2018-12-10
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Coillte Minister for Agriculture, Food and the Marine 16/11/2018 07/12/2018 2018-11-16 2018-12-07
Appointment to the National Statistics Board The Department of theTaoiseach 08/11/2018 05/12/2018 2018-11-08 2018-12-05
Appointment as Chairperson and Ordinary Members to the Board of the National Council for Curriculum and Assessment (NCCA) Minister for Education and Skills 12/11/2018 03/12/2018 2018-11-12 2018-12-03
Appointments to the National Council for Special Education (NCSE) Minister for Education and Skills 12/11/2018 03/12/2018 2018-11-12 2018-12-03
Ceapacháin chuig Boird Chláraithe na nOibrithe Sóisialta, na dTeiripeoirí Urlabhra agus Teanga agus na mBia-eolaithe Minister for Health 19/10/2018 30/11/2018 2018-10-19 2018-11-30
Appointments to the Board of Inland Fisheries Ireland Ministers for Communications, Climate Action and Environment and Rural and Community Development 06/11/2018 27/11/2018 2018-11-06 2018-11-27
Appointments to the Board of the Discovery Programme Ltd The Heritage Council 30/10/2018 25/11/2018 2018-10-30 2018-11-25
Ceapachán ar bhord Bhord na gCon Irish Greyhound Board Minister for Agriculture, Food & the Marine 01/11/2018 22/11/2018 2018-11-01 2018-11-22
Appointment as Chairperson of the Board of the Child and Family Agency (Tusla ) Minister for Children and Youth Affairs 30/10/2018 20/11/2018 2018-10-30 2018-11-20
Appointments to the Policing Authority Minister for Justice and Equality 17/10/2018 14/11/2018 2018-10-17 2018-11-14
Appointments to the Residential Tenancies Board (RTB) Minister for Housing, Planning and Local Government 22/10/2018 12/11/2018 2018-10-22 2018-11-12
Appointment as Chairperson of the Marine Casualty Investigation Board Minister for Transport, Tourism and Sport 04/10/2018 09/11/2018 2018-10-04 2018-11-09
Appointment as Members of the Board of the Health Service Executive HSE Minister for Health 08/10/2018 06/11/2018 2018-10-08 2018-11-06
Appointments to the Board of An tSeiribhís Oideachais Leanúnnaigh agus Scileanna SOLAS Minister for Education 12/10/2018 02/11/2018 2018-10-12 2018-11-02
Appointments to the Board of the Charities Regulatory Authority The Minister for Rural and Community Development 12/10/2018 02/11/2018 2018-10-12 2018-11-02
Appointments to the Boards of Permanent TSB Group Holdings plc and Permanent TSB plc Minister for Finance 04/10/2018 25/10/2018 2018-10-04 2018-10-25
Appointments to the Board of An Bord Bia Minister for Agriculture, Food and the Marine 21/09/2018 12/10/2018 2018-09-21 2018-10-12
Appointments to the Board of Enterprise Ireland Minister for Business, Enterprise and Innovation 20/09/2018 11/10/2018 2018-09-20 2018-10-11
Ceapachán chuig an mBord um Rialachas Sonraí Oscailte Department of Public Expenditure and Reform 22/08/2018 05/10/2018 2018-08-22 2018-10-05
Ceapachán mar Chathaoirleach de Bhord Phinsin an Airm An tAire Cosanta 11/09/2018 02/10/2018 2018-09-11 2018-10-02
Ceapachán ar Bhord Amharclann na Mainistreach An tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 08/08/2018 28/09/2018 2018-08-08 2018-09-28
Appointments to the Board of the Irish Aviation Authority The Minister for Transport, Tourism and Sport 06/09/2018 27/09/2018 2018-09-06 2018-09-27
Appointment of One Ordinary Member to the Board of Marsh's Library Minister for Culture, Heritage, and the Gaeltacht 27/08/2018 24/09/2018 2018-08-27 2018-09-24
Ceapacháin chuig Bord Caranua An tAire Oideachais agus Scileanna 27/08/2018 24/09/2018 2018-08-27 2018-09-24
Appointments to the Board of the Dublin Port Company Minister for Transport, Tourism and Sport 24/08/2018 21/09/2018 2018-08-24 2018-09-21
Appointments to the Board of the Water Advisory Body Minister for Housing, Planning and Local Government 22/08/2018 19/09/2018 2018-08-22 2018-09-19
Ceapacháin ar Bhord an Waterford Port Company An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 01/08/2018 12/09/2018 2018-08-01 2018-09-12
Appointments to the Consultative Council on Hepatitis C Minister for Health 10/08/2018 07/09/2018 2018-08-10 2018-09-07
Ceapacháin ar Bhord Chlárlann Náisiúnta Ailse na hÉireann An tAire Sláinte 02/08/2018 07/09/2018 2018-08-02 2018-09-07
Ceapacháin ar Bhord an Choimisiúin um Phá Íseal An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosanta Sóisialta 25/07/2018 22/08/2018 2018-07-25 2018-08-22
Appointments to the Board of the Grangegorman Development Agency Minister for Education and Skills 10/07/2018 15/08/2018 2018-07-10 2018-08-15
Appointments to the Counsellors and Psychotherapists Registration Board Minister for Health 09/07/2018 13/08/2018 2018-07-09 2018-08-13
Appointments to the Board of Drogheda Port Company Drogheda Port Company 13/07/2018 10/08/2018 2018-07-13 2018-08-10
Appointments to the Board of the National Museum of Ireland Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht 04/07/2018 08/08/2018 2018-07-04 2018-08-08
Appointments to the Board of the Citizens Information Board Minister for Employment Affairs and Social Protection 03/07/2018 07/08/2018 2018-07-03 2018-08-07
Appointments to the Board of An Post The Minister for Communications, Climate Action and Environment 28/06/2018 02/08/2018 2018-06-28 2018-08-02
Appointments to the Board of Sustainable Energy Authority of Ireland Minister for Communications, Climate Action and Environment 27/06/2018 01/08/2018 2018-06-27 2018-08-01
Ceapacháin chuig Bord Pobal Minister for Rural and Community Development 21/06/2018 26/07/2018 2018-06-21 2018-07-26
Appointments to the Interim Board of the Office of Government Procurement Minister for Public Expenditure & Reform, 04/07/2018 25/07/2018 2018-07-04 2018-07-25
Appointment as Chairperson of the Board of the Health Service Executive Minister for Health 08/06/2018 18/07/2018 2018-06-08 2018-07-18
Appointment as Chairperson of the Board of the Irish Aviation Authority Minister for Transport, Tourism and Sport 05/07/2018 17/07/2018 2018-07-05 2018-07-17
Nominations of Irish candidates for election to the Council of Europe Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings The Minister for Justice and Equality will select from the applicants a nominee as the Irish candidate in the upcoming GRETA membership elections 02/07/2018 16/07/2018 2018-07-02 2018-07-16
Appointment of Directors (Consumer Interest) to the Board of the Investor Compensation Company DAC (ICCL) Minister for Finance 20/06/2018 12/07/2018 2018-06-20 2018-07-12
Appointment to the Board of the Child and Family Agency (Tusla) Minister for Children and Youth Affairs 18/06/2018 09/07/2018 2018-06-18 2018-07-09
Appointment to the Board of the Industrial Development Agency (IDA Ireland) Minister for Business, Enterprise and Innovation 14/06/2018 06/07/2018 2018-06-14 2018-07-06
Appointment to the Board of Raidió Teilifís Éireann Minister for Communications, Climate Action and Environment 13/06/2018 04/07/2018 2018-06-13 2018-07-04
Appointments to the Board of the National Disability Authority Minister for Justice and Equality 13/06/2018 04/07/2018 2018-06-13 2018-07-04
Cathaoirleach ar Bhord Bhord na gCon (Irish Greyhound Board) a cheapadh An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara 29/05/2018 26/06/2018 2018-05-29 2018-06-26
Ceapachán ar Bhord Fhondúireacht Eolaíochta Éireann an tAire Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta 31/05/2018 22/06/2018 2018-05-31 2018-06-22
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Teagasc An tAire talmhaíochta, Bia agus Mara 21/05/2018 11/06/2018 2018-05-21 2018-06-11
Appointments to the Board of the Irish Museum of Modern Art Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht 10/05/2018 07/06/2018 2018-05-10 2018-06-07
Appointment of three Members of the Board of Trustees of the Chester Beatty Library Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht 17/05/2018 07/06/2018 2018-05-17 2018-06-07
Appointment to the Board of the National Oil Reserves Agency (NORA) Minister for Communications, Climate Action & Environment 17/05/2018 07/06/2018 2018-05-17 2018-06-07
Ceapacháin ar Bhord Infreastruchtúr Iompair Éireann An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 14/05/2018 05/06/2018 2018-05-14 2018-06-05
Appointment as Chairperson to the Board of the Irish Aviation Authority Minister for Transport, Tourism and Sport 11/05/2018 01/06/2018 2018-05-11 2018-06-01
Appointment of Chairperson and Ordinary Members to the Board of Horse Sport Ireland Minister for Agriculture, Food and the Marine 10/05/2018 31/05/2018 2018-05-10 2018-05-31
Appointment as Chairperson to the Board of the Irish Blood Transfusion Service Minister for Health 08/05/2018 29/05/2018 2018-05-08 2018-05-29
Ceapacháin chuig Bord Cláraithe na nEolaithe Coise An tAire Sláinte 16/04/2018 28/05/2018 2018-04-16 2018-05-28
Ceapachán mar Bhall Idirnáisiúnta chuig Coiste Comhairliúcháin Gnó (IAC) Straitéis na Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta An tAire Stáit do Sheirbhísí Airgeadais agus Árachas 09/05/2018 25/05/2018 2018-05-09 2018-05-25
Cheapachán ar Bhord Choiste Comhairleach na gComhar Creidhmeasa (CUAC) Minister for Finance 03/05/2018 25/05/2018 2018-05-03 2018-05-25
Ceapachán ar Bhord na Comhairle Ealaíona An tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 03/05/2018 25/05/2018 2018-05-03 2018-05-25
Appointments to the Board of AIB Group plc and Allied Irish Banks plc Minister for Finance 20/04/2018 11/05/2018 2018-04-20 2018-05-11
Ceapachán ar Bhord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta An tAire Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta 20/04/2018 11/05/2018 2018-04-20 2018-05-11
Appointment as Chairperson to the Board of the Health Information and Quality Authority An tAire Sláinte 29/03/2018 03/05/2018 2018-03-29 2018-05-03
Appointments to the Board of Sport Ireland Minister for Transport, Tourism and Sport 09/04/2018 30/04/2018 2018-04-09 2018-04-30
Ceapacháin chuig Boird an Údaráis Náisiúnta Iompair (NTA), Iarnród Éireann (Irish Rail), Bus Éireann agus Bus Átha Cliath (Dublin Bus) An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 26/03/2018 27/04/2018 2018-03-26 2018-04-27
Ceapacháin chuig Bord Chomhairle na nDochtúirí Leighis Minister for Health 23/03/2018 20/04/2018 2018-03-23 2018-04-20
Appointments to the Board of daa plc Minister for Transport, Tourism and Sport 22/03/2018 18/04/2018 2018-03-22 2018-04-18
Ceapachán ar Bhord na Seirbhíse Cúirteanna Minister for Justice and Equality 09/03/2018 03/04/2018 2018-03-09 2018-04-03
Ceapachán ar Bhord Teagasc Minister for Agriculture, Food and the Marine 27/02/2018 20/03/2018 2018-02-27 2018-03-20
Appointment to the Authority of Fáilte Ireland - National Tourism Development Authority Minister for Transport, Tourism and Sport 26/02/2018 20/03/2018 2018-02-26 2018-03-20
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Rásaíocht Capall na hÉireann An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara 09/02/2018 09/03/2018 2018-02-09 2018-03-09
Appointment to the Dental Council Minister for Health 15/02/2018 09/03/2018 2018-02-15 2018-03-09
Ceapacháin chuig Coimisiún an Bhanc Ceannais Minister for Finance 06/02/2018 08/03/2018 2018-02-06 2018-03-08
Application as Chairperson to the to the National Oversight and Audit Commission Minister for Housing, Planning, Community and Local Government 01/02/2018 22/02/2018 2018-02-01 2018-02-22
Appointments to the National Economic and Social Council An Taoiseach 31/01/2018 21/02/2018 2018-01-31 2018-02-21
Ceapacháin chuig Bord an Choláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha Minister for Education and Skills 24/01/2018 09/02/2018 2018-01-24 2018-02-09
Appointment as Chairperson to the Board of the daa plc Minister for Transport, Tourism & Sport 21/12/2017 08/02/2018 2017-12-21 2018-02-08
Ceapacháin Chuig Bord NAMA An tAire Airgeadais 11/01/2018 08/02/2018 2018-01-11 2018-02-08
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Chóras Iompar Éireann (CIÉ) An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 04/01/2018 08/02/2018 2018-01-04 2018-02-08
Appointment to the Board of the Medical Bureau of Road Safety Minister for Transport, Tourism and Sport 14/12/2017 22/01/2018 2017-12-14 2018-01-22
Appointment as Chairperson to the Board of the Food Safety Authority of Ireland Minister for Health 21/12/2017 18/01/2018 2017-12-21 2018-01-18
Ceapachán Choiste Sainchomhairle chuig Cultúr Éireann An tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 30/11/2017 17/01/2018 2017-11-30 2018-01-17
Appointments to the Board of the Industrial Development Agency Minister for Business, Enterprise and Innovation 19/12/2017 15/01/2018 2017-12-19 2018-01-15
Appointments to the Board of the Child & Family Agency (Tusla) Minister for Children and Youth Affairs 12/12/2017 12/01/2018 2017-12-12 2018-01-12
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord An Bord Bia An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara 24/11/2017 22/12/2017 2017-11-24 2017-12-22
Ceapachán ar Bhord Údarás Craolacháin na hÉireann An tAire Cumarsáide, Gníomhú ar son na hAeráide agus Timpeallachta 23/11/2017 15/12/2017 2017-11-23 2017-12-15
Appointment to the Nursing and Midwifery Board of Ireland Minister for Health 06/11/2017 08/12/2017 2017-11-06 2017-12-08
Appointment to the Board of Science Foundation Ireland Minister for Business, Enterprise & Innovation 16/11/2017 07/12/2017 2017-11-16 2017-12-07
Appointments to the Board of The Veterinary Council of Ireland The Minister for Agriculture, Food & the Marine 01/11/2017 30/11/2017 2017-11-01 2017-11-30
Appointments to the Board of the Health Information and Quality Authority Minister for Health 07/11/2017 28/11/2017 2017-11-07 2017-11-28
Ceapachán ar an Bhord um Thaighde Sláinte Minister for Health 02/11/2017 23/11/2017 2017-11-02 2017-11-23
Ceapacháin mar Bhaill de Bhord Ghrúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath Lár Tíre An tAire Sláinte 12/10/2017 17/11/2017 2017-10-12 2017-11-17
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord an Galway Harbour Company An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 18/10/2017 15/11/2017 2017-10-18 2017-11-15
Stiúrthóirí ar Bhord Galway Harbour Company An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 18/10/2017 15/11/2017 2017-10-18 2017-11-15
Ceapachán mar Stiúrthóir ar Bhord Phort Bhaile Átha Cliath. An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 23/10/2017 13/11/2017 2017-10-23 2017-11-13
Ceapachán Cathaoirligh agus Gnáthchomhaltaí ar Bhord Údarás na Gaeltachta An Aire Stáit ar a bhfuil freagracht as an nGaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin 19/10/2017 09/11/2017 2017-10-19 2017-11-09
Ceapacháin chuig an Bhinse Luachála An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais 05/10/2017 09/11/2017 2017-10-05 2017-11-09
Ceapacháin chuig Bord Cláraithe na bhFisiteiripeoirí An tAire Sláinte 13/10/2017 03/11/2017 2017-10-13 2017-11-03
Ceapachán ar Bhord Fhoras na Mara An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara 09/10/2017 30/10/2017 2017-10-09 2017-10-30
Appointment as Chairperson to the Board of the National Standards Authority of Ireland Minister for Business, Enterprise and Innovation 26/09/2017 24/10/2017 2017-09-26 2017-10-24
Appointments to the Board of Coillte Minister for Agriculture, Food and the Marine 03/10/2017 24/10/2017 2017-10-03 2017-10-24
Appointments to the Irish Human Rights and Equality Commission President of Ireland 28/09/2017 19/10/2017 2017-09-28 2017-10-19
Appointment to the Board of the Road Safety Authority Minister for Transport, Tourism and Sport 25/09/2017 16/10/2017 2017-09-25 2017-10-16
Appointments to Non-Professional Positions on the Health and Social Care Professionals Council and Registration Boards Minister for Health 28/08/2017 13/10/2017 2017-08-28 2017-10-13
Appointment of a Chairperson and one Ordinary Member to the Board of the Public Appointments Service Minister for Public Expenditure and Reform 18/09/2017 09/10/2017 2017-09-18 2017-10-09
Appointments to the Board of Quality and Qualifications Ireland Minister for Education and Skills 08/09/2017 29/09/2017 2017-09-08 2017-09-29
Appointment to the Board of the Adoption Authority of Ireland Minister for Children and Youth Affairs 04/09/2017 25/09/2017 2017-09-04 2017-09-25
Appointments as Member of the Ireland East Hospital Group Board Minister for Health 01/09/2017 22/09/2017 2017-09-01 2017-09-22
Appointments as a Member of the RCSI Hospital Group Board Minister for Health 25/08/2017 22/09/2017 2017-08-25 2017-09-22
Appointments as Member of the Saolta University Healthcare Group Minister for Health 11/08/2017 15/09/2017 2017-08-11 2017-09-15
Appointments to the Board of the Charities Regulatory Authority Minister for Rural and Community Development 25/08/2017 15/09/2017 2017-08-25 2017-09-15
Appointment as Chairperson to the Housing and Sustainable Communities Agency Minister for Housing, Planning and Local Government 24/08/2017 14/09/2017 2017-08-24 2017-09-14
Appointment as a Director to the Board of Dublin Port Company Minister for Transport, Tourism and Sport 11/08/2017 07/09/2017 2017-08-11 2017-09-07
Appointment to the Board of Port of Cork Company Minister of Transport, Tourism and Sport 11/08/2017 07/09/2017 2017-08-11 2017-09-07
Appointment of a Director to the Voluntary Health Insurance Board Minister for Health 27/07/2017 01/09/2017 2017-07-27 2017-09-01
Appointments as Member of the Board of the South/South West Hospital Group Minister for Health 14/07/2017 18/08/2017 2017-07-14 2017-08-18
Appointment as Chairperson of the University of Limerick Hospital Group Minister for Health 28/07/2017 18/08/2017 2017-07-28 2017-08-18
Appointment as Chairperson of the Dublin Midlands Hospital Group Board Department of Health 14/07/2017 18/08/2017 2017-07-14 2017-08-18
Appointments to the Board of the Children's Hospital Group Minister for Health 28/07/2017 18/08/2017 2017-07-28 2017-08-18
Ceapacháin ar Bhord TG4 An tAire Cumarsáide, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaoil 21/07/2017 11/08/2017 2017-07-21 2017-08-11
Appointment to the Teaching Council Minister for Education and Skills 13/07/2017 10/08/2017 2017-07-13 2017-08-10
Appointment as Director and Chairperson of the Board of Bord Na Mona plc Minister for Communications, Climate Action and Environment 14/07/2017 09/08/2017 2017-07-14 2017-08-09
Ceapachán chuig Bord Stiúrthóirí Thurasóireacht Éireann North South Ministerial Council 06/07/2017 27/07/2017 2017-07-06 2017-07-27
Appointments to the Bookmakers Appeal Committee Minister for Agriculture, Food and the Marine 21/06/2017 12/07/2017 2017-06-21 2017-07-12
Appointments to the Board of The Higher Education Authority Minister for Education and Skills 16/06/2017 07/07/2017 2017-06-16 2017-07-07
Appointments to the Board of Dublin Dental Hospital Minister for Health 18/05/2017 05/07/2017 2017-05-18 2017-07-05
Appointments to the Private Security Authority Minister for Justice and Equality 12/06/2017 04/07/2017 2017-06-12 2017-07-04
Ceapacháin chuig Bord Seirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna An tAire Oideachais agus Scileanna 30/05/2017 04/07/2017 2017-05-30 2017-07-04
Appointment as Chairperson to the Board of Shannon Foynes Port Company Minister for Transport, Tourism and Sport 06/06/2017 29/06/2017 2017-06-06 2017-06-29
Appointment of a Director to the Board of Shannon Group Plc Minister for Transport, Tourism and Sport 22/05/2017 12/06/2017 2017-05-22 2017-06-12
Appointment to the State Examinations Commission Minister for Education and Skills 15/05/2017 05/06/2017 2017-05-15 2017-06-05
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Chóras Iompair Éireann The Minister for Transport, Tourism and Sport 11/05/2017 02/06/2017 2017-05-11 2017-06-02
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Iarnród Éireann Minister for Transport, Tourism and Sport 11/05/2017 02/06/2017 2017-05-11 2017-06-02
Appointments to the Mental Health Commission An tAire Sláinte 10/05/2017 31/05/2017 2017-05-10 2017-05-31
Appointment as Chairperson to the Board of the National Transport Authority Minister for Transport, Tourism and Sport 20/04/2017 26/05/2017 2017-04-20 2017-05-26
Appointments to the Board of Beaumont Hospital An tAire Sláinte 18/04/2017 18/05/2017 2017-04-18 2017-05-18
Appointments to the Board of the National Shared Services Office Department of Public Expenditure and Reform 19/04/2017 10/05/2017 2017-04-19 2017-05-10
Appointments to the National Treatment Purchase Fund Minister for Health 10/04/2017 09/05/2017 2017-04-10 2017-05-09
Appointments to the Council of the Pharmaceutical Society of Ireland Minister for Health 30/03/2017 03/05/2017 2017-03-30 2017-05-03
Appointment to the Board of the Industrial Development Agency Minister for Jobs, Enterprise and Innovation 11/04/2017 03/05/2017 2017-04-11 2017-05-03
Ceapacháin ar Bhord Choimisiún Forbartha an Iarthair An tAire Stáit um Fhorbairt Eacnamaíoch Réigiúnach 05/04/2017 26/04/2017 2017-04-05 2017-04-26
Appointment of Director to the Board of the Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA) Department of Jobs, Enterprise and Innovation 27/03/2017 24/04/2017 2017-03-27 2017-04-24
Appointments to the Residential Tenancies Board Minister for Housing, Planning, Community and Local Government 20/03/2017 10/04/2017 2017-03-20 2017-04-10
Appointments to the Board of Bord Iascaigh Mhara Minister for Agriculture, Food and the Marine 13/03/2017 03/04/2017 2017-03-13 2017-04-03
Appointment to the Board of Sustainable Energy Authority of Ireland Minister for Communications, Climate Action and Environment 13/03/2017 03/04/2017 2017-03-13 2017-04-03
Appointments to the Psychologists Registration Board Department of Health 03/03/2017 31/03/2017 2017-03-03 2017-03-31
Iarratas chuig Bord Skillnets An tAire Oideachais agus Scileanna 08/03/2017 29/03/2017 2017-03-08 2017-03-29
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Fhoras Rialaithe Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge An tAire Oideachais agus Scileanna 22/02/2017 24/03/2017 2017-02-22 2017-03-24
Appointments to the Board of Caranua Minister for Education and Skills 21/02/2017 14/03/2017 2017-02-21 2017-03-14
Appointment of Chairperson to the Board of the Abbey Theatre Minister for Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs 02/02/2017 13/03/2017 2017-02-02 2017-03-13
Appointment of Chairperson to the Pyrite Resolution Board Minister for Housing, Planning, Community and Local Government 24/01/2017 24/02/2017 2017-01-24 2017-02-24
Appointment to the National Disability Authority Department of Justice & Equality 27/01/2017 17/02/2017 2017-01-27 2017-02-17
Appointments to the Health and Social Care Professionals Council and Registration Board Minister for Health 13/01/2017 03/02/2017 2017-01-13 2017-02-03
Ceapachán chuig Bord Scannán na hÉireann • An tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta 04/01/2017 26/01/2017 2017-01-04 2017-01-26
Nominated Appointments to the National Statistics Board Office of the Taoiseach 13/12/2016 24/01/2017 2016-12-13 2017-01-24
Appointments to the Parole Board Minister for Justice and Equality 15/12/2016 23/01/2017 2016-12-15 2017-01-23
Appointment as Chair to the Governing Body of Galway Mayo Institute of Technology Minister for Education and Skills 20/12/2016 17/01/2017 2016-12-20 2017-01-17
Ceapacháin ar Bhord Eirgrid Plc. An tAire Cumarsáide, Gníomhú ar son na hAeráide agus Timpeallachta 07/12/2016 16/01/2017 2016-12-07 2017-01-16
Appointments to the Board of An Post Minister for Communications, Climate Action and Environment 08/12/2016 16/01/2017 2016-12-08 2017-01-16
Appointment to the Board of Irish Rail Minister for Transport, Tourism and Sport 20/12/2016 13/01/2017 2016-12-20 2017-01-13
Appointment to the National Statistics Board Office of the Taoiseach 13/12/2016 10/01/2017 2016-12-13 2017-01-10
Appointment to the Physiotherapists Registration Board Minister for Health 21/11/2016 06/01/2017 2016-11-21 2017-01-06
Appointments to the National Archives Advisory Council Minister for Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs 28/11/2016 05/01/2017 2016-11-28 2017-01-05
Appointment to the Board of the Broadcasting Authority of Ireland The Minister for Communications, Climate Action and Environment 17/11/2016 08/12/2016 2016-11-17 2016-12-08
Appointment to the Compliance Committee of the Broadcasting Authority of Ireland Minister for Communications, Climate Action and Environment 17/11/2016 08/12/2016 2016-11-17 2016-12-08
Appointment to the Contract Awards Committee of the Broadcasting Authority of Ireland Minister for Communications, Climate Action and Environment 17/11/2016 08/12/2016 2016-11-17 2016-12-08
Ceapachán ar Bhord Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta Aire Airgeadais 09/11/2016 30/11/2016 2016-11-09 2016-11-30
Appointments to the Board of the Housing Finance Agency Minister for Housing, Planning, Community & Local Government 04/11/2016 25/11/2016 2016-11-04 2016-11-25
Appointment to the Mental Health Review Board Minister for Justice and Equality 11/11/2016 24/11/2016 2016-11-11 2016-11-24
Appointment to the Board of Dublin Bus Minister of Transport, Tourism and Sport 28/10/2016 18/11/2016 2016-10-28 2016-11-18
Appointments to the Board of the Health and Safety Authority Minister for Jobs, Enterprise and Innovation 28/10/2016 18/11/2016 2016-10-28 2016-11-18
Appointment to the Board of RTÉ (Raidió Teilifís Éireann) Tithe an Oireachtais 02/11/2016 16/11/2016 2016-11-02 2016-11-16
Appointment to the Board of Sustainable Energy Authority of Ireland Minister for Communications, Climate Action and Environment 20/10/2016 10/11/2016 2016-10-20 2016-11-10
Appointment to the Irish Fiscal Advisory Council Minister for Finance 11/10/2016 08/11/2016 2016-10-11 2016-11-08
Appointments to the Irish Water Safety Council The Minister for Housing, Planning, Community and Local Government 14/10/2016 04/11/2016 2016-10-14 2016-11-04
Chairperson Design and Crafts Council of Ireland Minister for Jobs, Enterprise and Innovation 05/10/2016 28/10/2016 2016-10-05 2016-10-28
Appointments as Member of the University of Limerick Hospitals Group Board Department of Health 30/09/2016 24/10/2016 2016-09-30 2016-10-24
Appointment as Chair of the Saolta University Health Care Group Board Minister for Health 09/09/2016 14/10/2016 2016-09-09 2016-10-14
Appointments to the Board of the Crawford Art Gallery Minister for Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs 15/09/2016 14/10/2016 2016-09-15 2016-10-14
Appointment as Chair to the Board of An Post GeoDirectory Minister for Communications, Climate Action and Environment 19/09/2016 10/10/2016 2016-09-19 2016-10-10
Appointments to the Board of the Child and Family Agency (Tusla) Minister for Children and Youth Affairs 06/09/2016 27/09/2016 2016-09-06 2016-09-27
Appointments to the Board of the National Gallery of Ireland Minister for Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs 29/08/2016 19/09/2016 2016-08-29 2016-09-19
Appointment of Chair to The Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority Minister for Jobs Enterprise and Innovation 22/07/2016 02/09/2016 2016-07-22 2016-09-02
Appointment to the National Oversight and Audit Commission Minister for Housing, Planning, Community and Local Goverrnment 11/08/2016 01/09/2016 2016-08-11 2016-09-01
Appointments to the Legal Aid Board Minister for Justice and Equality 04/08/2016 01/09/2016 2016-08-04 2016-09-01
Appointments to the Board of the Arts Council Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht 29/07/2016 29/08/2016 2016-07-29 2016-08-29
Appointment to the Financial Services Ombudsman Council Minister of Finance 22/07/2016 19/08/2016 2016-07-22 2016-08-19
Appointments to the Teaching Council Minister for Education and Skills 27/07/2016 17/08/2016 2016-07-27 2016-08-17
Appointments to the Private Security Appeals Board Minister for Justice and Equality 12/07/2016 15/08/2016 2016-07-12 2016-08-15
Appointment of the psychologist professional member on the Health and Social Care Professionals Council An Roinn Slainte 21/07/2016 11/08/2016 2016-07-21 2016-08-11
Appointments to the Property Services Appeal Board Minister for Justice and Equality 15/07/2016 08/08/2016 2016-07-15 2016-08-08
Appointments to the Board of Horse Racing Ireland Minister for Agriculture, Food and the Marine 07/07/2016 28/07/2016 2016-07-07 2016-07-28
Appointments to the National Haemophilia Council Minister for Health 21/06/2016 26/07/2016 2016-06-21 2016-07-26
Member of a State Board Minister for Education and Skills 29/06/2016 20/07/2016 2016-06-29 2016-07-20
Appointments to the Central Bank Commission Minister for Finance 21/06/2016 19/07/2016 2016-06-21 2016-07-19
Appointments to the Medical Scientists Registration Board Minister for Health 28/06/2016 19/07/2016 2016-06-28 2016-07-19
Appointments to the Property Services Regulatory Authority Department of Justice and Equality 24/06/2016 15/07/2016 2016-06-24 2016-07-15
Appointments to the Pre Hospital Emergency Care Council Minister for Health 16/06/2016 07/07/2016 2016-06-16 2016-07-07
Appointments to the Board of the Electricity Supply Board Minister for Communications, Climate Change and Natural Resources 02/06/2016 23/06/2016 2016-06-02 2016-06-23
Appointment to the Authority of Failte Ireland - National Tourism Development Authority Minister for Transport Tourism and Sport 27/05/2016 17/06/2016 2016-05-27 2016-06-17
Appointments to the Board of Pobal Minister for Environment, Community and Local Government 23/05/2016 13/06/2016 2016-05-23 2016-06-13
Appointment to the Marine Casualty Investigation Board The Minister for Transport, Tourism and Sport 19/05/2016 09/06/2016 2016-05-19 2016-06-09
Appointments to the Student Grant Appeals Board Minister for Education and Skills 18/04/2016 09/05/2016 2016-04-18 2016-05-09
Appointments to the Board of the Digital Hub Development Agency Minister for Communications, Energy and Natural Resources 05/04/2016 28/04/2016 2016-04-05 2016-04-28
Appointment as Chairperson of the Irish Water Safety Council Minister for Environment, Community and Local Government 23/03/2016 13/04/2016 2016-03-23 2016-04-13
Appointment to the Pyrite Resolution Board Minister for Environment, Community and Local Government 14/03/2016 11/04/2016 2016-03-14 2016-04-11
Appointments to the Board of the Irish National Stud Company Ltd. Minister for Agriculture, Food and the Marine 08/03/2016 05/04/2016 2016-03-08 2016-04-05
Appointment to the Private Residential Tenancies Board Minister for Environment, Community and Local Government 10/03/2016 31/03/2016 2016-03-10 2016-03-31
Appointments to the Board of the Road Safety Authority Department of Transport, Tourism and Sport 24/02/2016 16/03/2016 2016-02-24 2016-03-16
Chairperson of the Board of the Health and Social Care Professionals Council (CORU) Minister for Health 05/02/2016 03/03/2016 2016-02-05 2016-03-03
Appointments to the Charity Appeals Tribunal Minister for Justice and Equality 09/02/2016 01/03/2016 2016-02-09 2016-03-01
Appointment to Bord Iascaigh Mhara Department of Agriculture Food and the Marine 22/01/2016 12/02/2016 2016-01-22 2016-02-12
Member of the Board of Iarnrod Eireann Department of Transport, Tourism and Sport 14/01/2016 04/02/2016 2016-01-14 2016-02-04
Member of the Oberstown Board of Management Department of Children and Youth Affairs 08/01/2016 29/01/2016 2016-01-08 2016-01-29
Appointments to the Board of Inland Fisheries Ireland Minister for Communications Energy and Natural Resources 21/12/2015 18/01/2016 2015-12-21 2016-01-18
Appointments to the Council of the National Council for Special Education Minister for Education and Skills 11/12/2015 14/01/2016 2015-12-11 2016-01-14
Appointments to the Board of the Higher Education Authority An Roinn Oideachais agus Scileanna 16/12/2015 13/01/2016 2015-12-16 2016-01-13
Appointments to the Board of the National Concert Hall Minister for Arts Heritage and the Gaelteacht 14/12/2015 11/01/2016 2015-12-14 2016-01-11
Appointments to the Advisory Committee on Small Public Service Vehicles (Taxi Advisory Committee) Minister for Transport Tourism and Sport 30/11/2015 11/01/2016 2015-11-30 2016-01-11
Appointments to the Board of the Heritage Council Minister for Arts Heritage and the Gaeltacht 11/12/2015 07/01/2016 2015-12-11 2016-01-07
Appointment to the Irish Film Board Minister for Arts Heritage and the Gaeltacht 02/12/2015 04/01/2016 2015-12-02 2016-01-04
Léirithe Spéise i gceapachán chuig painéal Oifigeach Achomhairc ar féidir leo achomhairc a stiúradh trí Ghaeilge An tUasal Brendan Howlin TD Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 20/11/2015 30/12/2015 2015-11-20 2015-12-30
Appointments to the Citizens Information Board Minister for Social Protection 01/12/2015 21/12/2015 2015-12-01 2015-12-21
Appointments to the Board of the National Museum of Ireland Minister for Arts Heritage and the Gaeltacht 23/11/2015 14/12/2015 2015-11-23 2015-12-14
Appointments to the Board of the Food Safety Authority of Ireland Minister for Health 17/11/2015 08/12/2015 2015-11-17 2015-12-08
Appointments to the Board of Ervia Minister for Communications Energy and Natural Resources 06/11/2015 07/12/2015 2015-11-06 2015-12-07
Appointment as Chairperson of the Board of Ervia Minister for Communications Energy and Natural Resources 06/11/2015 07/12/2015 2015-11-06 2015-12-07
Appointments to the Board of Sport Ireland Minister for Transport Tourism and Sport 03/11/2015 24/11/2015 2015-11-03 2015-11-24
Call for expressions of interest to serve on the Board of the Discovery Programme Ltd Heritage Council of Ireland 09/11/2015 23/11/2015 2015-11-09 2015-11-23
Appointments to the Board of the Health Insurance Authority Minister for Health 30/10/2015 23/11/2015 2015-10-30 2015-11-23
Appointment to the Board of the Educational Research Centre Minister for Education and Skills 22/10/2015 13/11/2015 2015-10-22 2015-11-13
Appointments to the Board of the Health Products Regulatory Authority Minister for Health 05/10/2015 27/10/2015 2015-10-05 2015-10-27
Appointment to the Board of the Child and Family Agency (Tusla) Minister for Children and Youth Affairs 02/10/2015 23/10/2015 2015-10-02 2015-10-23
Appointments to the Dental Council Minister for Health 24/09/2015 22/10/2015 2015-09-24 2015-10-22
Appointment to the Board of the Shannon Foynes Port Company Minister for Transport Tourism & Sport 24/09/2015 22/10/2015 2015-09-24 2015-10-22
Appointment to the Financial Services Ombudsman Council Minister for Finance 20/08/2015 17/09/2015 2015-08-20 2015-09-17
Appointments to the Irish Greyhound Board, Bord na gCon Minister for Agriculture Food and the Marine 19/08/2015 16/09/2015 2015-08-19 2015-09-16
Appointments to the Policing Authority The Government 26/08/2015 16/09/2015 2015-08-26 2015-09-16
Appointments as Ordinary Member of the Valuation Tribunal Minister for Public Expenditure and Reform 19/08/2015 16/09/2015 2015-08-19 2015-09-16
Appointment to the Medical Council Minister for health 14/08/2015 13/09/2015 2015-08-14 2015-09-13
Appointments to the Board of Iarnród Éireann Minister for Transport Tourism and Sport 14/08/2015 10/09/2015 2015-08-14 2015-09-10
Appointments to the Board of the Irish Museum of Modern Art Minister for Arts Heritage and the Gaeltacht 30/07/2015 08/09/2015 2015-07-30 2015-09-08
Member of the Irish Fiscal Advisory Council with experience and competence in domestic or international macroeconomic or fiscal matters Minister for Finance 23/07/2015 03/09/2015 2015-07-23 2015-09-03
Governor of the Central Bank of Ireland Minister for Finance 23/07/2015 01/09/2015 2015-07-23 2015-09-01
Appointment to the Board of the Adoption Authority of Ireland Minister for Children and Youth Affairs 23/07/2015 27/08/2015 2015-07-23 2015-08-27
Appointment to the Board of The Veterinary Council of Ireland Minister for Agriculture Food and the Marine 24/07/2015 26/08/2015 2015-07-24 2015-08-26
Appointment to the Nursing and Midwifery Board of Ireland Minister for Health 24/07/2015 21/08/2015 2015-07-24 2015-08-21
Ceapachán ar an Bhord Taighde Sláinte An tAire Sláinte 16/07/2015 14/08/2015 2015-07-16 2015-08-14
Ceapachán chuig an Bord um Rialáil Sonraí Oscailte (ODGB) An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 30/06/2015 14/08/2015 2015-06-30 2015-08-14
Ceapachán ar Phainéal d'Oifigigh Acmhomhairc faoin Acht um Rialáil Stocaireachta 2015 An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 08/07/2015 31/07/2015 2015-07-08 2015-07-31
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord An Post An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha 23/06/2015 20/07/2015 2015-06-23 2015-07-20
Ceapachán ar Bhord na Leabharlainne Náisiúnta An tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 25/06/2015 16/07/2015 2015-06-25 2015-07-16
Ceapachán chuig an Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh (ASS) An tAire Sláinte 04/06/2015 09/07/2015 2015-06-04 2015-07-09
Appointment to the Board of the Marine Institute Minister for Agriculture Food and the Marine 03/06/2015 24/06/2015 2015-06-03 2015-06-24
Ceapachán chuig Bord Acmhomhairc Aicmiú Scannán • An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais 29/05/2015 22/06/2015 2015-05-29 2015-06-22
Ceapachán ar Bhord Fiontar Éireann • Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta 27/05/2015 17/06/2015 2015-05-27 2015-06-17
Appointment to Chair the Board of the Property Services Appeal board Minister for Justice and Equality 21/05/2015 11/06/2015 2015-05-21 2015-06-11
Cathaoirleach Minister for Finance 14/05/2015 08/06/2015 2015-05-14 2015-06-08
Appointment as Chairperson of The Irish Research Council Minister for Education and Skills 01/05/2015 22/05/2015 2015-05-01 2015-05-22
Appointment to the Board of The Irish Research Council Minister for Education and Skills 01/05/2015 22/05/2015 2015-05-01 2015-05-22
Appointment to the Council of the Pharmaceutical Society of Ireland with extensive experience at senior management or board level in the health sector Minister for Health 30/04/2015 21/05/2015 2015-04-30 2015-05-21
Appointment to the Council of the Pharmaceutical Society of Ireland with experience of continuing professional development in pharmacy or another healthcare profession Minister for Health 30/04/2015 21/05/2015 2015-04-30 2015-05-21
Appointment to the Council of the Pharmaceutical Society of Ireland with extensive experience in regulation, compliance, enforcement or corporate governance of a statutory regulatory body Minister for Health 30/04/2015 21/05/2015 2015-04-30 2015-05-21
Appointment to the Council of the Pharmaceutical Society of Ireland with significant experience in a patient advocacy or citizen engagement role Minister for Health 30/04/2015 21/05/2015 2015-04-30 2015-05-21
Appointments to the Board of the Industrial Development Agency (IDA Ireland) Minister for Jobs Enterprise and Innovation 20/04/2015 11/05/2015 2015-04-20 2015-05-11
Appointment to the Board of the National Transport Authority An tAire Iompair Turasóireachta agus Spóirt 16/04/2015 07/05/2015 2015-04-16 2015-05-07
Ceapachán ar an mBord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann An tAire Sláinte 14/04/2015 07/05/2015 2015-04-14 2015-05-07
Appointment to the Children's Hospital Group Board with Experience in Service Integration/Change Management Minister for Health 01/04/2015 06/05/2015 2015-04-01 2015-05-06
Appointment to the Children's Hospital Group Board with Experience in Philanthropy Minister for Health 01/04/2015 06/05/2015 2015-04-01 2015-05-06
Appointments to the Board of Bord Bia Minister for Agriculture Food and The Marine 02/04/2015 27/04/2015 2015-04-02 2015-04-27
Ceapacháin chuig bord Údarás na Gaeltachta An tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 02/04/2015 27/04/2015 2015-04-02 2015-04-27
Ceapacháin ar Bhord Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin Aire Oideachais agus Scileanna 27/03/2015 23/04/2015 2015-03-27 2015-04-23
Appointment to the Board of the Abbey Theatre with experience in Marketing / Fundraising Minister for Arts Heritage and the Gaeltacht 27/03/2015 17/04/2015 2015-03-27 2015-04-17
Appointment to the Board of the Abbey Theatre with experience in Financial Management / Donor Relations Minister for Arts Heritage and the Gaeltacht 27/03/2015 17/04/2015 2015-03-27 2015-04-17
Dublin Bus - Member of the Board of Dublin Bus with Experience in Finance Minister for Transport Tourism and Sport 20/03/2015 13/04/2015 2015-03-20 2015-04-13
CIE - Member of the Board of Córas Iompair Éireann with experience in Strategy Development Minister for Transport Tourism and Sport 20/03/2015 13/04/2015 2015-03-20 2015-04-13
CIE - Member of the Board of Córas Iompair Éireann with experience in Finance Minister for Transport Tourism and Sport 20/03/2015 13/04/2015 2015-03-20 2015-04-13
Iarnród Éireann - Member of the Board of Iarnrod Eireann with experience of Railway Operations or Engineering and Safety Minister for Transport Tourism and Sport 20/03/2015 13/04/2015 2015-03-20 2015-04-13
CIE - Member of the Board of Coras Iompair Eireann with experience in Corporate Governance and Risk Management Minister for Transport Tourism and Sport 20/03/2015 13/04/2015 2015-03-20 2015-04-13
Iarnród Éireann - Member of the Board of Iarnród Éireann with experience in Procurement and Contract Management Minister for Transport Tourism and Sport 20/03/2015 13/04/2015 2015-03-20 2015-04-13
Iarnród Éireann - Member of the Board of Iarnród Éireann with experience in Finance Minister for Transport Tourism and Sport 20/03/2015 13/04/2015 2015-03-20 2015-04-13
Dublin Bus - Member of the Board of Dublin Bus with Legal Experience Minister for Transport Tourism and Sport 20/03/2015 13/04/2015 2015-03-20 2015-04-13
Bus Éireann - Member of the Board of Bus Éireann with experience in Finance Minister for Transport Tourism and Sport 20/03/2015 13/04/2015 2015-03-20 2015-04-13
Bus Éireann - Member of the Board of Bus Éireann with experience in Health and Safety and Risk Management Minister for Transport Tourism and Sport 20/03/2015 13/04/2015 2015-03-20 2015-04-13
Appointment as Chairperson of The Electricity Supply Board Minister for Communications Energy and Natural Resources 12/03/2015 09/04/2015 2015-03-12 2015-04-09
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) An Aire Oideachais agus Scileanna 10/03/2015 06/04/2015 2015-03-10 2015-04-06
Appointment to the Board of the Workplace Relations Commission Minister for Jobs, Enterprise and Innovation 13/03/2015 06/04/2015 2015-03-13 2015-04-06
Appointment to the Judicial Appointments Advisory Board Minister for Justice and Equality 16/03/2015 06/04/2015 2015-03-16 2015-04-06
Appointments to the Board of the Health Information and Quality Authority Minister for Health 10/03/2015 31/03/2015 2015-03-10 2015-03-31
Appointment to the Board of The Electricity Supply Board Minister for Communications Energy and Natural Resources 06/03/2015 30/03/2015 2015-03-06 2015-03-30
Appointment of a Non-Executive Board Member, with Experience in Planning and Development, to the Board of Eirgrid Plc Minister for Communications Energy and Natural Resources 06/03/2015 30/03/2015 2015-03-06 2015-03-30
Council Chairperson National Council for Curriculum and Assessment (NCCA) Minister for Education and Skills 26/02/2015 19/03/2015 2015-02-26 2015-03-19
Council Member National Council for Curriculum and Assessment (NCCA) Minister for Education and Skills 26/02/2015 19/03/2015 2015-02-26 2015-03-19
Appointment to the Board of Quality and Qualifications Ireland (QQI) Minister for Education and Skills 20/02/2015 13/03/2015 2015-02-20 2015-03-13
Appointment to the State Examinations Commission (SEC) Minister for Education and Skills 20/02/2015 12/03/2015 2015-02-20 2015-03-12
Appointment to the Accountability Board Minister for Public Expenditure and Reform 18/02/2015 12/03/2015 2015-02-18 2015-03-12
Appointment to the Board of National Oil Reserves Agency (NORA) NORA 11/02/2015 04/03/2015 2015-02-11 2015-03-04
Appointment to the Teagasc Authority Teagasc 10/02/2015 03/03/2015 2015-02-10 2015-03-03
Board Member of SEAI with experience and expertise in Legal/Accounting/Governance and Compliance areas SEAI 22/01/2015 12/02/2015 2015-01-22 2015-02-12
Board Member of SEAI with experience in Public Engagement/Marketing/Communications SEAI 22/01/2015 12/02/2015 2015-01-22 2015-02-12
Board Member of SEAI with experience in Strategy Development and Public Affairs SEAI 22/01/2015 12/02/2015 2015-01-22 2015-02-12
Board member of SEAI with senior level experience of involvement in Entrepreneurship/Enterprise/Innovation SEAI 22/01/2015 12/02/2015 2015-01-22 2015-02-12
Board member of SEAI with technical competencies in the fields of Technology/Engineering/Construction/Architecture/Research SEAI 22/01/2015 12/02/2015 2015-01-22 2015-02-12
Board member of SEAI with experience in Spatial planning and Community Engagement SEAI 22/01/2015 12/02/2015 2015-01-22 2015-02-12
Member of the Strategic Banking Corporation of Ireland Board SBCI 23/01/2015 06/02/2015 2015-01-23 2015-02-06
Member of the Irish Fiscal Advisory Council with experience and competence in domestic and international macroeconomic and fiscal matters 16/01/2015 05/02/2015 2015-01-16 2015-02-05
Member of the board of Caranua 16/01/2015 05/02/2015 2015-01-16 2015-02-05
Cathaoirleach ar Bhord Ospidéal San Séamas Ospidéal San Séamas 07/01/2015 26/01/2015 2015-01-07 2015-01-26
Ball den Choimisiún um Phá Íseal a bhfuil taithí aige/aici maidir le fostóirí 15/12/2014 12/01/2015 2014-12-15 2015-01-12
Ball Comhairleach den Choimisiún um Phá Íseal 15/12/2014 12/01/2015 2014-12-15 2015-01-12
Member of the Low Pay Commission with experience representative of workers 15/12/2014 12/01/2015 2014-12-15 2015-01-12
An Coiste Formhaoirsithe um an gCóras Bunachair Sonraí DNA DNA Database Systems Oversight Committee 27/11/2014 10/12/2014 2014-11-27 2014-12-10
Member of the DNA Database System Oversight Committee with experience in Human Rights in the area of law enforcement and criminal investigation DNA Database System Oversight Committee 27/11/2014 10/12/2014 2014-11-27 2014-12-10
Appointment to the Board of Leopardstown Park Hospital Board with experience in Clinical Care with a focus on patient/service user safety and clinical governance 19/11/2014 03/12/2014 2014-11-19 2014-12-03
Comhalta Neamhfheidhmiúcháin Boird le haghaidh Ervia ag a bhfuil taithí ar Mhaoiniú Bonneagair Fóntais Ervia 20/11/2014 03/12/2014 2014-11-20 2014-12-03
Comhalta Neamhfheidhmiúcháin Boird le haghaidh Ervia ag a bhfuil taithí ar chórais comhéadain custaiméara ar an mórchóir Ervia 20/11/2014 03/12/2014 2014-11-20 2014-12-03
Appointment to the Board of Leopardstown Park Hospital for persons with experience in Finance 19/11/2014 03/12/2014 2014-11-19 2014-12-03
Comhalta Neamhfheidhmiúcháin Boird le haghaidh Ervia ag a bhfuil taithí ar oibríochtaí Fóntais Uisce ar bhonn idirnáisiúnta Ervia 20/11/2014 03/12/2014 2014-11-20 2014-12-03
Appointment to the Board of Leopardstown Park Hospital Board with experience in engineering or construction or architecture 19/11/2014 03/12/2014 2014-11-19 2014-12-03
Comhalta Neamhfheidhmiúcháin Boird le haghaidh Ervia ag a bhfuil taithí ar athrú a dhéanamh ó bhonn in eagraíocht mhór 20/11/2014 03/12/2014 2014-11-20 2014-12-03
Cathaoirleach Ainmnithe den Údarás Póilineachta 08/10/2014 17/10/2014 2014-10-08 2014-10-17
Ceapacháin chuig Boird Stáit faoin Acht Sláinte agus Gairmithe Cúram Sláinte 2005 An Roinn Sláinte 28/08/2014 02/10/2014 2014-08-28 2014-10-02
Ceapacháin chuig Bord Ospidéal Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath An Roinn Sláinte 28/08/2014 25/09/2014 2014-08-28 2014-09-25
Ceapachán ar Bhord Sealadach Oifig um Sholáthar Rialtais Oifig um Sholáthar Rialtais 31/07/2014 18/09/2014 2014-07-31 2014-09-18
Ceapachán chuig Bord na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 22/07/2014 05/08/2014 2014-07-22 2014-08-05
Ceapachán chuig Bord Cláraithe na nOibrithe Cúraim Shóisialta An Roinn Sláinte 03/07/2014 31/07/2014 2014-07-03 2014-07-31
Cathaoirleach / Baill den Choimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchta An Roinn Comhshaoil, Pobal & Rialtais Áitiúil 08/05/2014 23/05/2014 2014-05-08 2014-05-23
Ceapachán chuig Comhairle na bPinsean An Roinn Coimirce Sóisialaí 01/05/2014 23/05/2014 2014-05-01 2014-05-23
Bord Ghrúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh An Roinn Slainte 26/03/2014 15/04/2014 2014-03-26 2014-04-15
Ceapacháin chuig Bord Údarás Rialála na gCarthanas An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannis 24/01/2014 21/02/2014 2014-01-24 2014-02-21
Ceapacháin chuig Comhairle Éire Fholláin An Roinn Sláinte 22/01/2014 21/02/2014 2014-01-22 2014-02-21
Baill a cheapadh chuig Bord Cláraithe na Radagrafaithe An Roinn Slainte 28/01/2014 11/02/2014 2014-01-28 2014-02-11
Ceapachán chuig Bord an Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála. An Roinn Slainte 12/12/2013 06/01/2014 2013-12-12 2014-01-06
Ceapachán chuig Boird na nGníomhaireachtaí faoi choimirce Roinn na bPost, Fiontar agus Nuálaíochta. An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta. 27/11/2013 13/12/2013 2013-11-27 2013-12-13
Ceapachán mar Bhall de Bhord Cláraithe Optúil eatramhach An Roinn Slainte 13/11/2013 03/12/2013 2013-11-13 2013-12-03
Ceapachán ar Bhord Leigheasra na hÉireann An Roinn Sláinte 30/10/2013 22/11/2013 2013-10-30 2013-11-22
Ceapachán mar Bhall agus mar Chathaoirleach de Bhord Ospidéal Beaumont An Roinn Slainte 19/08/2013 02/09/2013 2013-08-19 2013-09-02
Ceapacháin chuig Bord Seirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna An Roinn Oideachais agus Scileanna 11/07/2013 09/08/2013 2013-07-11 2013-08-09
Ceapacháin chuig Boird Grupaí Ospidéil An Roinn Sláinte 05/07/2013 18/07/2013 2013-07-05 2013-07-18
Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann Ceapacháin do Choiste Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann 27/05/2013 21/06/2013 2013-05-27 2013-06-21
Ceapacháin chuig Fondúireacht Eolaíochta Éireann Fondúireacht Eolaíochta Éireann 30/05/2013 20/06/2013 2013-05-30 2013-06-20
Cathaoirleach, An Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas An Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas 23/05/2013 14/06/2013 2013-05-23 2013-06-14
Dochtúir Sibhialta do Bhord Pinsean an Airm Department of Defence 24/05/2013 10/06/2013 2013-05-24 2013-06-10
Ceapacháin ar Bhord na Gníomhaireachta um Thacaíocht Teaghlaigh An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 02/05/2013 23/05/2013 2013-05-02 2013-05-23
Ball de Bhord Cláraithe na bhFisiteiripeoirí An Roinn Slainte 11/04/2013 02/05/2013 2013-04-11 2013-05-02
Ball de Chomhairle Chumann Cógaisíochta na hÉireann. An Roinn Sláinte 04/04/2013 18/04/2013 2013-04-04 2013-04-18
Cathaoirleach ar Bhord an Údaráis um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte HIQA 08/03/2013 09/04/2013 2013-03-08 2013-04-09
Cathaoirligh agus Baill ar 1) An Bord um Chinsireacht Foilseachán, 2) An Bord Achomhairc um Chinsireacht Foilseachán agus 3) An Bord Achomhairc um Chinsireacht Scannán Department of Justice & Equality 01/03/2013 22/03/2013 2013-03-01 2013-03-22
Ceapachán ar an Bhord um Fhaisnéis do Shaoránaigh An Roinn Coimirce Sóisialaí 06/03/2013 22/03/2013 2013-03-06 2013-03-22
Ceapachán ar Bhord na Gníomhaireachta um Thithíocht agus Pobail Inbhuanaithe An Roinn Comhshaol, Pobal agus Rialtas Áitiúil 23/01/2013 08/02/2013 2013-01-23 2013-02-08
Ceapachán chuig Coiste Comhairleach dFheistí Leighis de Bhord Leigheasra na hÉireann Bord Leigheasra na hÉireann 20/12/2012 31/01/2013 2012-12-20 2013-01-31
Ceapachán ar Bhord Ospidéal Pháirc Bhaile na Lobhar Ospidéal Pháirc Bhaile na Lobhar 14/12/2012 11/01/2013 2012-12-14 2013-01-11
Ball den Chomhairle Náisiúnta Haemaifilia Comhairle Náisiúnta Haemaifilia 13/11/2012 06/12/2012 2012-11-13 2012-12-06
Ceapachán chuig Bord an Údaráis um Shlándáil Phríobháideach An Roinn Dlí agus Cirt & Comhionannais / an tÚdarás um Shlándáil Phríobháideach 16/11/2012 30/11/2012 2012-11-16 2012-11-30
Ball de Choimisiún Cearta Daonna agus Comhionannais na hÉireann Coimisiún Cearta Daonna agus Comhionannais na hÉireann 10/11/2012 29/11/2012 2012-11-10 2012-11-29
Ceapachán chuid Bord na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 21/09/2012 05/10/2012 2012-09-21 2012-10-05
Ball de Bhord 21/09/2012 05/10/2012 2012-09-21 2012-10-05
Ceapachán chuid Bord an Chiste Reachtúil um Institiúidí Cónaithe 21/09/2012 05/10/2012 2012-09-21 2012-10-05
CeapacháIn ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann An Roinn Sláinte 19/09/2012 01/10/2012 2012-09-19 2012-10-01
Ceapachán chuig Comhairle Chomhairliúcháin um Heipitíteas C An Roinn Sláinte 17/08/2012 10/09/2012 2012-08-17 2012-09-10
Ceapachán an Chathaoirligh agus na mball chuig Bord na Clárlainne Náisiúnta Ailse An Roinn Sláinte 26/07/2012 10/09/2012 2012-07-26 2012-09-10
Ball dFhóram Comhairleach Cheantar an Fheabhail agus Cheantar Chairlinne Loughs Agency 17/07/2012 31/08/2012 2012-07-17 2012-08-31
Ceapacháin chuig Bord Údarás na Gaeltachta Údarás na Gaeltachta 25/07/2012 17/08/2012 2012-07-25 2012-08-17
Ceapachán chuig Bord Cláraithe na dTeiripeoirí Ceirde An Roinn Sláinte 25/07/2012 16/08/2012 2012-07-25 2012-08-16
Ceapachán ar Bhord Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann. An Roinn Post, Fiontar agus Núalaíochta 27/07/2012 16/08/2012 2012-07-27 2012-08-16
Ceapachán chuig Bord Cláraithe na nDiatéiteach An Roinn Sláinte 25/07/2012 16/08/2012 2012-07-25 2012-08-16
Ceapachán chuig Bord na Gníomhaireachta Náisiúnta do Thomhaltóirí Gníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí 27/07/2012 16/08/2012 2012-07-27 2012-08-16
Ceapachán ar Bhord Fondúireacht Eolaíochta Éireann An Roinn Post, Fiontar agus Núalaíochta 27/07/2012 16/08/2012 2012-07-27 2012-08-16
Ceapachán chuig Comhairle na nOibrithe Gairmiúla Sláinte agus Cúraim Shóisialta An Roinn Sláinte 18/07/2012 09/08/2012 2012-07-18 2012-08-09
Ceapachán mar Bhall de Bhord Cláraithe na nOibrithe Sóisialta An Roinn Sláinte 11/07/2012 02/08/2012 2012-07-11 2012-08-02
Ball de Bhord Cláraithe na dTeiripeoirí Urlabhra agus Teanga An Roinn Sláinte 03/07/2012 26/07/2012 2012-07-03 2012-07-26
Ceapachán mar Bhall de Bhord an Údaráis Árachas Sláinte An Roinn Sláinte 14/06/2012 03/07/2012 2012-06-14 2012-07-03
Ceapachán ar Choiste Comhairliúcháin do Chógais do Dhaoine An Roinn Sláinte 11/06/2012 22/06/2012 2012-06-11 2012-06-22
Ceapachán ar Bhord Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann An Roinn Post, Fiontar agus Núalaíochta 10/05/2012 01/06/2012 2012-05-10 2012-06-01
Ceapachán ar Bhord Leigheasra na hÉireann An Roinn Sláinte 17/05/2012 01/06/2012 2012-05-17 2012-06-01
Ceapachán ar an Bhord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta An Roinn Post, Fiontar agus Núalaíochta 10/05/2012 01/06/2012 2012-05-10 2012-06-01
Ceapachán ar Bhord Fiontraíocht Éireann An Roinn Post, Fiontar agus Núalaíochta 10/05/2012 01/06/2012 2012-05-10 2012-06-01
Ceapachán ar an Bhord Taighde Sláinte An Roinn Sláinte 11/05/2012 25/05/2012 2012-05-11 2012-05-25
Ceapachán chuig Bord Ospidéal Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath Ospidéal Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath 24/04/2012 09/05/2012 2012-04-24 2012-05-09
Ceapachán Cathaoirligh agus Ball Foirne ar Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann 13/04/2012 02/05/2012 2012-04-13 2012-05-02
Ceapachán chuig Bord HIQA HIQA 23/03/2012 10/04/2012 2012-03-23 2012-04-10
Appointment to State Board Mental Health Commission 14/03/2012 23/03/2012 2012-03-14 2012-03-23
Ball de Chomhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann. 29/02/2012 13/03/2012 2012-02-29 2012-03-13
Ceapachán ar Bhord Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann 10/02/2012 01/03/2012 2012-02-10 2012-03-01
Ceapachán ar Bhord na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta 09/02/2012 23/02/2012 2012-02-09 2012-02-23
Ceapachán ar Bhord na Chomhairle Mhúinteoireachta 09/02/2012 23/02/2012 2012-02-09 2012-02-23
Ceapachán ar Bhord Choimisiún na Scrúduithe Stáit 09/02/2012 23/02/2012 2012-02-09 2012-02-23
Ceapachán ar Bhoird Fhorais agus Ghníomhaireachtaí Stáit faoi choimirce na Roinne Oideachais agus Scileanna 18/12/2011 10/01/2012 2011-12-18 2012-01-10
Ceapachán mar bhall de Bhord um Fhaisnéis do Shaoránaigh faoi choimirce na Roinne Coimirce Sóisialaí An Roinn Coimirce Sóisialaí 19/07/2011 05/08/2011 2011-07-19 2011-08-05
Ceapachán chuig Boird na nGníomhaireachtaí faoi choimirce Roinn na bPost, Fiontar agus Nuálaíochta 16/06/2011 30/06/2011 2011-06-16 2011-06-30
Ball d Fhóram Náisiúnta Iascaigh Intíre na hÉireann Ceantar an Iardheiscirt 10/02/2011 22/04/2011 2011-02-10 2011-04-22
Ball de Bhord Iascaigh Intíre na hÉireann 11/08/2010 03/09/2010 2010-08-11 2010-09-03
Comhalta de Bhord TG4 TG4 06/05/2010 21/05/2010 2010-05-06 2010-05-21
Member of the Broadcasting Authority of Ireland Office of the Houses of the Oireachtas 02/11/2009 12/11/2009 2009-11-02 2009-11-12
Member of the RTÉ Board Office of the Houses of the Oireachtas 04/11/2009 12/11/2009 2009-11-04 2009-11-12
Appointments to the Board of NAMA Department of Finance 06/11/2009 11/11/2009 2009-11-06 2009-11-11