Iarrtar Léirithe Spéise le haghaidh ceapacháin chuig poist neamhghairmiúla ar an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus ar Bhoird Chlárúcháin

Iarrann an tAire Sláinte iarratais ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí agus an taithí chuí acu ar a gceapadh chuig ceann amháin nó níos mó de na poist neamhghairmiúla atá ann ar an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus ar an dá bhord clárúcháin déag a ndéanann sí maoirseacht orthu faoi láthair.

Tá sé beartaithe painéal a bhunú óna líonfar folúntais a thiocfaidh chun cinn sna poist neamhghairmiúla seo a leanas ar an gComhairle agus ar na boird chlárúcháin de réir mar a thagann siad chun cinn.

• Bheith ionadaíoch don lucht bainistíochta ar an earnáil sláinte poiblí, ar an earnáil cúraim shóisialaigh nó ar an dá earnáil sin.
• Bheith ionadaíoch don lucht bainistíochta ar eagraíocht dheonach nó earnála príobháidí a phléann le sláinte nó le cúram sóisialach.
• Bheith ionadaíoch do leasanna an phobail i gcoitinne.
• I gcás na Comhairle, bhainfeadh an Chomhairle tairbhe, agus í ag comhlíonadh a feidhmeanna, as daoine a bhfuil cáilíochtaí, leasanna agus taithí den sórt sin acu, i dtuairim an Aire.

Ní mór do gach iarrthóir eolas nó taithí, ar leibhéal sinsearach cuí, a thaispeáint ar cheann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas:
• Rialachas corparáideach
• Bainistíocht airgeadais
• Bainistíocht riosca
• Bainistíocht athruithe
• Forbairt straitéisí
• Rialáil
• Córas cúram sláinte na hÉireann

Meastar gurb inmhianaithe atá na nithe seo a leanas freisin:
• Taithí roimhe seo ar ghníomhú mar chomhalta boird
• Fianaise ar an gcumas chun obair le daoine eile agus chun teacht ar chomhdhearcadh le raon leathan geallsealbhóirí
• Saineolas dlí nó airgeadais

Tabhair faoi deara gur gá Foirm chomhlánaithe um Léirithe Spéise a uaslódáil. Is féidir an fhoirm sin a íoslódáil tríd an nasc thíos.
http://www.publicjobs.ie/restapi/documents/19106907_Expression_Interest_Form.doc

Agus breithniú á dhéanamh ar iarratais, tabharfar aird chuí ar an mbeartas Rialtais maidir le cothromaíocht inscne ar Bhoird Stáit.
De bhun an fheachtais seo, cuirfear na hiarrthóirí rathúla ar liosta a choinneoidh an Roinn ar feadh tréimhse aon bhliana ar a mhéad.
San iarratas uait, luaigh cé acu atá nó nach bhfuil tú cláraithe, nó incháilithe do do chlárú, ar aon chlár gairmiúil faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005.

Dáta Deiridh: 3pm, Dé hAoine an 19 Iúil 2019

19106907_Information Booklet Final 2.pdf

08/05/2019

19/07/2019

19106907