Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an soláthraí lárnach earcaíochta, measúnaithe agus roghnaithe don Státseirbhís, d’Údaráis Áitiúla, d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, don Gharda Síochána agus do chomhlachtaí poiblí eile. Tá sé mar aidhm ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí bealach isteach agus próiseas oscailte, éifeachtach agus éifeachtúil a sholáthar chun gur féidir le hAirí iad a cheapadh ar Bhoird Stáit. Úsáideann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an suíomh gréasáin www.stateboards.ie chun eolas a thabhairt don phobal faoi fholúntais ar bhoird stáit agus chun léiriú spéise sna róil sin a bhailiú don Aire.

Tá roinnt inniúlachtaí caighdeánacha ann, a cheaptar a bhaineann le post ar Bhord Stáit agus tá siad le feiceáil thíos. Mar sin féin is féidir go mbeadh inniúlachtaí ag baint le folúntais ar leith agus léireofar iad sin sa doiciméadú a bhaineann le gach folúntas. Seo roinnt de na hinniúlachtaí caighdeánacha:

Dearcadh Straitéiseach Anailíse

Ionracas agus díriú ar Rialáil

Obair Foirne

Cion tairbhe agus iarracht

Cumarsáid

Tuiscint ar chúrsaí airgeadais

Cuirtear fáilte roimh dhaoine a chreideann go bhfuil na scileanna agus an taithí ar leith acu le bheith ar Bhoird Stáit, seachas má tá siad dícháilithe chuige sin de réir an dlí. Tá cuid de na forálacha sin leagtha amach in Acht na gCuideachtaí, 2014 agus san Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachta, 2001. Ní féidir le féimheach neamhscaoilte a bheith ina oifigeach de chomhlacht. Sonraíonn Alt 132 (1) má fheidhmíonn duine atá ina fhéidhmheach neamhscaoilte (a) mar stiúrthóir nó mar rúnaí de chomhlacht nó (b) go dtógann sé/sí páirt go díreach nó go hindíreach nó go bhfuil baint aige/aici le comhlacht a chur chun cinn, a bhunú nó a bhainistiú, go bhfuil an duine sin ciontach i gcion de chatagóir 2 (mura ndéanann sé/sí é sin le cead na cúirte). Is ionann “féimheach neamhscaoilte” agus duine a fhógraíonn cúirt i ndlínse inniúil, sa Stát nó in áit eile a bheith ina fhéimheach nó, agus nach bhfuil deimhniú urscaoilte nó a choibhéis sa dlínse ábhartha faighte aige.